Om Allmänningen

Ett hållbart skogsbruk sedan 1800-talet

Ordet Allmänning betyder gemensamt ägd eller nyttjad jord. I Norr- och Västerbottens inland bildades det Allmänningsskogar med hjälp av så kallad avvittring under 1800-talet. Avvittringen innebar att de enskilda byarnas och hemmanens områden skulle skiljas från kronans marker. Syftet var att ge ett varaktigt stöd åt jordbrukarna mot den våldsamma expansionen inom sågverksindustrin som ägde rum vid denna tid i Sverige. Jokkmokks Allmänning bildades den 27 november år 1886 vid ett jordägarsammanträde i Jokkmokk under Landshövding H.A Widmarks ordförandeskap. Läs mer om allmänningens historia här.

En viktig funktion för Allmänningen har historiskt sett varit att låta den skogliga tillväxten gynna bygden med avkastning från såld skog. Den sålda skogen har i sin tur lett till möjligheten att finansiera skogsplantering, skogsdikning, gödsling och andra skogliga återväxtåtgärder. Allmänningen har genom ett ansvarstagande brukande sedan dess bildande på 1800-talet, bibehållit och skapat stora områden med höga naturvärden. En stor del av dessa ligger nu för reservatsbildning. På grund av detta förhandlar nu Allmänningen med Staten, genom Naturvårdsverket om ersättningsmark, med lägre naturvärden, i utbyte mot inlösen av dessa arealer med höga naturskyddsvärden. Processen sker i samarbete med regeringen för att hjälpa till med bevarandet av biologisk mångfald.

Allmänningens roll i bygden

Idag uppgår Allmänningens areal till ca 81 000 ha, varav ca 70 000 ha produktiv skogsmark. Allmänningen betalar årligen ut ca 5,5 – 6,0 miljoner kronor till delägare och intressanta bygdeprojekt. Ersättningsnivåerna regleras årligen och presenteras på Allmänningens höststämma där budgeten fastställs. Ordinarie stämmor hålls två gånger per år. Exempel på skogliga ersättningar:

  • Skogliga återväxtåtgärder
  • Skogliga beståndsvårdsåtgärder
  • Nybyggnation av vägar
  • Upprustning av skogsbilvägar
  • Ersättningar till jordbruket
  • Övriga ersättningar till förmån för bygden

År 2004 bildades Jokkmokks Allmänning AB, ett dotterbolag till Jokkmokks Allmänning. Detta företag drivs av samma grunddevis som vid sekelskiftet- att hålla Jokkmokk attraktivt för dess invånare och satsa på lokal utveckling. Företaget stöttar i huvudsak lokala företag med investeringsmedel och agerar motpart till andra finansinstitut för att säkra upp investeringar.

För mer information:

Christian Rimpi

Allmänningsförvaltare

e-post: