Jakt

BESTÄMMELSER FÖR JAKTEN PÅ ALLMÄNNINGSSKOGEN I JOKKMOKK.

 

JAKTÅRET 2023-2024

1 Allmänningsdelägare, som innehar vapenlicens, statligt jaktkort samt fullgjort gällande skjutprov, kan enligt nedanstående bestämmelser lösa jaktkort på Allmänningsskogen. Alla jägare skall skjuta minst högviltsdekalen, för att uppfylla kraven för godkänt skytteprov. Jaktkorten hämtas av jaktledaren och utlämnas mot uppvisande av godkänt skjutprov.

Jaktledaren ansvarar för att alla jägare har innehar alla övriga erforderliga handlingar för att få jaga.

 

2 Överlåtelse av jakträtt i sin helhet får göras av allmänningsdelägare, som är berättigad till jakt, för ett år i sänder till maka/make, sambo, barn, barnbarn, syskonbarn, måg, sonhustru samt till broder, syster, svåger, svägerska eller föräldrar. (Blanketter erhålles på hemsidan eller allmänningskontoret). Delägare som överlåtit sin jakträtt, har därmed avsagt sig jakträtten och kan ej ta emot
någon ny överlåtelse.

Allmänningsdelägare som ertappats med eller ställts under åtal för olaga eller olovlig jakt på allmänningens mark får icke överlåta sin jakträtt.

 

3 Jaktåret omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni påföljande år

 

4 Jaktkortets omfattning avseende område, djurslag m.m. bestämmes med hänsyn till vilttillgång och övriga förhållanden av allmänningsstyrelsen, som jämväl äger besluta om eventuell inskränkning av lagstadgade jakttider i de fall som ur jaktvårdssynpunkt anses erforderligt.

Jaktområdet utgöres f.n. av Allmänningens block 1 – 28, inköpta hemman, av Sveaskog förvärvade fastigheter, samt naturreservat där Allmänningen har jakträtt och som ej ingår i viltvårdsområde.

 

5 Småviltkort som berättigar till jakt utfärdas endast för ett år i taget och kan lösas av följande, som har fyllt 18 år

a) Allmänningsdelägare (betr. sterbhus dock endast en av sterbhusdelägarna).

b) En styrelseledamot eller en ordinarie tjänsteman i bolag, som har delaktighet i allmänningsskogen.

c) Allmänningens personal, som varit anställda minst fyra månader oavbruten tid.

d) Allmänningsdelägaren eller den med överlåten jakträtt som löst jaktkort för småvilt, får lösa ett gästjaktkort för småvilt per dag.

e) maka/make, sambo, barn, barnbarn, syskonbarn, måg, sonhustru samt till broder, syster, svåger, svägerska eller föräldrar (delägaren eller den med överlåten jakträtt), skall ha rätt att lösa årskort för småvilt, oavsett mantalsskrivningsort.

f) Så kallad uppsynsjakt är tillåten, under förutsättning att den övervakande handledaren har alla erforderliga tillstånd.

g) Efter därom gjord ansökan kan allmänningsstyrelsen även utfärda småviltkort till veterinär och fiskevårdskonsulent, med bostadsort och tjänstgörings- område inom Jokkmokks kommun.

 

6 a) Älg- och björnkort utfärdas för ett år i taget endast till allmänningsdelägare och allmänningens fast anställda personal, som även innehar småviltkort och fyllt 18 år. Allmänningsdelägare eller den med överlåten jakträtt som ej jagar älg på allmänningen har rätt att lösa björnkort under förutsättning att vederbörande också löst småviltkort.

b) Delägare eller den med överlåten jakträtt, som löst storviltskort får lösa dygnskort för älg och björn maka/make, sambo, barn, barnbarn, syskonbarn, måg, sonhustru samt till broder, syster, svåger, svägerska eller föräldrar för att jaga tillsammans med jaktlaget, om jaktlaget sanktionerar detta.

c) Så kallad uppsynsjakt (jakt där minderårig jagar under övervakning av vuxen jägare) är tillåten, om jaktlaget sanktionerar detta och under förutsättning att den övervakande handledaren har alla erforderliga tillstånd.

d) Jaktledare får utnyttja möjligheten att låna jägare med älghund från annat jaktlag inom allmänningen.

 

7 Fällavgiften skall inbetalas senast fjärde dagen efter jakttidens slut till allmänningskontoret.
Uppgift om fällt djurs ungefärliga ålder, antal taggar för tjur och slaktplatsens belägenhet skall omgående (senast dagen efter viltet fällts), lämnas till allmännings-kontoret.

 

8 Jaktkort skall lösas på allmänningskontoret. Nämnda kort är personligt och får icke överlåtas.

 

9 Är Allmänningsskog eller del därav, av sådan storlek och beskaffenhet att densamma ej kan anses medgiva tillfredställande vård av viltbeståndet, må allmänningsstyrelsen kunna besluta om fridlysning av området från jakt å visst eller vissa djurslag.

 

10 Ifrågasättes bildandet av viltvårdsområde och anslutning av del eller delar av allmänningsskog till sådant område, ankommer det på allmänningsstyrelsen att besluta om vilka delar av Allmänningsskogen, som skall ingå i viltvårdsområde samt om villkoren för desamma.

 

11 Ifråga om olovlig och olaga jakt på allmänningen gäller vad i lag och författning finnes stadgat.

 

12 Jagande är skyldig att vid anfordran av allmänningens bevakande personal eller polisman uppvisa gällande jaktkort för allmänningens marker.