VÅRSTÄMMA, JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING

PROTOKOLL

Dag:                                                2014-05-21
Tid:                                                 kl. 18.00
Plats:                                             Bokenskolans aula, Jokkmokk
Närvarande:                              14

 

 

Stämmoordförande Henry Hedman öppnar mötet.

§ 1

Fråga om stämmans behöriga utlysande

Förvaltaren presenterar utförd annonsering, varpå mötet beslutar att förklara stämman behörigen utlyst.

 

§ 2

Val av justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Henry Jakobsson och Elisabeth Ohlsson.

 

§ 3

Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd.

 

§ 4

Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen år 2013

Skogsförvaltaren sammanfattade innehållet i förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Skogsförvaltningens nettoresultat uppgår till 7 623 105 kronor. I förstärkt skogsvårdsutdelning har reserverats 2,5 Mkr. Vid balansräkningen vid 2013 års slut uppgick värdet på tillgångar till 68 525 807 kronor vid årets slut, jämfört med 67 660 244 kronor vid 2012 års slut.

 

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna utdelningen till delägarna.

Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, samt ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt förvaltaren för räkenskapsåret 2013.

 

§ 5

Information om pågående mineralprospektering

Förvaltaren informerade i korthet om de pågående och planerade provborrningarna väster om Jokkmokk, samt presenterade en karta över inmutningarna i området.

Den planerade provbrytningen utfördes som planerat under 2013, av Jokkmokk Iron Mines.

JIMAB hoppas dessutom få bearbetningskonsession för Kallak nr1 (Kallak Norra) under 2014.

 

Eurasian Minerals har även de planerat ytterligare undersökningar, samt provborrningar efter guld och koppar under 2014, då de har hittat intressanta områden vid Majves, vid 2013 års undersökningsarbeten.

Utöver vad förvaltaren presenterade, diskuterades framtiden för en eventuell gruva och resultaten av provborrningarna.

 

§ 6

Reservatsinlösen/Ersättningsmark

Förvaltaren meddelade att styrelsen fortfarande förhandlar med Naturvårdsverket om samma områden för ersättningsmark som 2013.

Fastigheterna är belägna vid Palkijaure (norr om Polcirkeln) samt vid Furunäs i Bodens kommun.

Styrelsen har nu även önskat ett möte med NVV för att slutförhandla om reservatsbildningen.

Då ordet lämnades fritt diskuterades möjligheterna och rättigheterna till jakt, fiske och skoterkörning, och framförallt eventuella inskränkningar i dessa då reservaten blivit bildade.

 

 

§ 7

Övriga frågor och delgivningar

– Lilla Luleälvsvägarnas Samfällighetsförening

Förvaltaren informerade stämman om att arbete pågår för att upplösa LLV. Som det ser ut kommer skogsbolagen helt att ta över ansvaret för skötsel och underhåll av ett stort antal av vägarna, enligt nedan.

SCA
:                            Lerudden-Kåivo, Appoälven, N.Harrijaur, S. Harrijaur, Herrevarto och     Görjeåvägen
Sveaskog:                Keutar, Jorto, Suoksjokk, Åmötet, Älvnäs och Hedlundvägen
SFV:                             Jekkaure och Björnåsenvägen
Allmänningen:   Kierkim, Njavve, Luosak, Vajkijaur, Talvatis, Ovansjö, Näsberg, Majtum och Padjerimvägen


– Avtal med Jokkmokk Iron Mines                            

Förvaltaren meddelar att Sockenallmänningen undertecknat ett avtal med Jokkmokks Iron Mines, som innebär att de kommer att matcha Jokkmokks Allmänning AB:s insatser i intressebolag.

 

Jokkmokk 2014-05-21                           Justeras:

 

Christian Rimpi                                          Henry Hedman
Allmänningsförvaltare                           Ordförande

Henry Jakobsson                                      Elisabeth Ohlsson