VÅRSTÄMMA, JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
PROTOKOLL
Dag:
Tid:
Plats:
Närvarande:
2013-05-23
kl. 18.00
Bokenskolans aula, Jokkmokk
23 st.
Stämmoordförande Henry Hedman öppnar mötet.§ 1
Fråga om stämmans behöriga utlysande

Förvaltaren presenterar utförd annonsering, varpå mötet beslutar att förklara stämman behörigen utlyst.

§ 2
Val av justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Henry Jakobsson och Folke Nordlund.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd.

§ 4
Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen år 2012

Skogsförvaltaren sammanfattade innehållet i förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Skogsförvaltningens nettoresultat uppgår till 7 235 732 kronor. I förstärkt skogsvårdsutdelning har reserverats 2,3 Mkr. Vid balansräkningen vid 2012 års slut uppgick värdet på tillgångar till 67 660 244 kronor vid årets slut, jämfört med 73 868 136 kronor vid 2011 års slut.

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna utdelningen till delägarna.
Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, samt ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt förvaltaren för räkenskapsåret 2012.

§ 5
Information om pågående mineralprospektering 

Förvaltaren informerade i korthet om de pågående och planerade provborrningarna och den provbrytning som är planerad att utföras under 2013 av Jokkmokk Iron Mines och Eurasian Minerals. Kortfattat kan nämnas att JIMAB´s provborrningar kommer att fortsätta under sommaren 2013, och provbrytningen är planerad att genomföras under några av sommarveckorna. JIMAB har även i dagarna lämnat in en ansökan om bearbetningskonsession för Kallak nr1 (Kallak Norra).
Eurasian Minerals har även de planerat att komma i gång med markundersökningarna under sommaren. De prospekterar i första hand efter koppar och guld. Stämman konstaterar att detta är utvinning av dessa mineral har betydligt högre miljöpåverkan än magnetit/ hematit utvinning, av den kvalité som finns i Kallak nr1.
Utöver vad förvaltaren presenterade, diskuterades framtiden för en eventuell gruva och resultaten av provborrningarna.


§ 6
Reservatsinlösen/Ersättningsmark 

Förvaltaren meddelade att styrelsen förhandlar med Naturvårdsverket om nya områden för ersättningsmark.
Naturvårdsverket har kommit med tre områden som man önskar att Allmänningen godkänner som ersättningsmark. Två områden med beteckningen 67A (tillhörande fastigheterna Jokkmokk, Högheden 1:1 samt Jokkmokk, Ranesvare 1:1 (gränsar även in på Jokkmokk, Majtum 1:14), se karta. Även ett tredje område har erbjudits, område 45 (tillhörande fastigheten Boden, Furunäs 1:3).

Boden, Furunäs 1:3         (område 45)                                            Jokkmokk, Högheden 1:1,Ranesvare 1:1
                                                                                                                                   (område 67 A)
varstamma 13_clip_image002 varstamma 13_clip_image004

Länsstyrelsen har även bifogat en lista på de områden som ligger för reservatsbildning, i önskad prioriteringsordning. Denna ordning kan dock förhandlas, eftersom värdet på de planerade reservaten vida överstiger värdet på ersättningsmarkerna.

Reservat på Jokkmokks Allmänning – Prioriteringsordning
varstamma 13_clip_image006

Förvaltaren presenterar därefter huvuddragen i en skrivelse inkommen från Sierges sameby. Samebyn påpekar att område 67A, Högheden 1:1 redan är hårt avverkad. De områden som återstår med äldre skog har Sveaskog lovat avstå att avverka i till dess att den befintliga ungskogen/ kalmarken nått gallringsålder.

Styrelsen har därför beslutat att ej acceptera det större området (67A) norr om Palkijaur, som ersättningsmark. Styrelsen konstaterar att man sannolikt kommer att komma i konflikt med samebyn om man brukar detta område med traditionell skogsskötsel.

Förvaltaren meddelar även att man sedan februari 2012 försökt få till ett möte med miljöminister Lena Ek. I anslutning till Jokkmokks Marknad 2013 blev detta så möjligt, med mycket kort varsel. Efter att allmänningen förklarat situationen höll miljöministern med om att nog med skog skyddats i norra Sverige. Förvaltaren meddelar att man även via Allmänningarnas Förbund kommer verka för att inte ytterligare marker skall tas i anspråk för reservatsbildning i Norrbotten.

Efter att ordet lämnats fritt och ärendet flera frågor och synpunkter inkommit, konstaterar ordföranden att stämman ser positivt på att styrelsen jobbar aktivt i dessa ärenden. Sture Engfors föreslår att man dessutom uppvaktar den nya landshövdingen i ärendet. Ordföranden och förvaltaren noterar förslaget.

§7
Övriga frågor och delgivningar 

                   Lilla Luleälvsvägarnas Samfällighetsförening
Förvaltaren informerade stämman om att arbete pågår för att upplösa LLV. Som det ser ut kommer skogsbolagen helt att ta över ansvaret för skötsel och underhåll av ett stort antal av vägarna. Per Kristoffersson på Skogsstyrelsen är anlitad av skogsbolagen frö att hjälpa till i detta arbete. Kallelse till extrastämma för LLV kommer att ske under hösten.
Älgjakt, Älgförvaltningsgruppen 
Förvaltaren meddelar hur den nya älgförvaltningen ser ut och hur arbetet fortlöper i älgförvaltningsgruppen.

 

Jokkmokk 2013-05-23                           Justeras:

Henry Hedman                                       Christian Rimpi     
Ordförande                                              Allmänningsförvaltare

 

Henry Jakobsson                                   Folke Nordlund

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.