VÅRSTÄMMA, JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
PROTOKOLL

Dag: 2011-05-26
Tid: kl. 18.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk
Närvarande: 29 st.

Stämmoordförande Henry Hedman öppnar mötet.

§ 1
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Förvaltaren presenterar utförd annonsering, mötet beslutar att förklara stämman behörigen utlyst.

§ 2
Val av justeringsmän
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Henry Jakobsson och Curt Lennart Stenman.

§ 3
Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd.

§ 4
Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen år 2010
Skogsförvaltaren sammanfattade innehållet i förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Skogsförvaltningens nettoresultat uppgår till 10 364 339 kronor. I förstärkt skogsvårdsutdelning har tidigare reserverats 3,4 Mkr. Vid balansräkningen vid 2010 års slut uppgick värdet på tillgångar till 68 950 040 kronor vid årets slut, jämfört med 66 322 126 kronor vid 2009 års slut.

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna utdelningen till delägarna.
Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, samt ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt förvaltaren för räkenskapsåret 2010.

§ 5
Reservatsinlösen
Under 2010 genomfördes markbytet med Sveaskog och Naturvårdsverket, där allmänningen fick ersättningsmark vid Tjerkisberget, Kielas. Naturvårdsverket önskar dock lösa in ytterligare mark för reservatsbildning. De aktuella områdena ligger vid Njavve, Majves, Majtum, Tilak, Gierkåive, Blåberget. Pågående reservatsbildningar ligger vid Talvatis, Såkåive, Lakamannavare, Låjssa och Vuotnaape. Ersättningsmark har erbjudits vid Kairavare (ö Tårrajaur), Granlandet (mellan Polcirkeln och Nietsavare). Allmänningsstyrelsen meddelar att man ej godtagit något av dessa områden som ersättningsmark.
Efter att ordet lämnats fritt, följde en bred diskussion om huruvida ytterligare reservat bör bildas i kommunen, naturvärden och skogsbruk i allmänhet. Styrelsen och förvaltaren påpekar vikten av att politikerna blir medvetna om de åsikter som finns gällande processen med reservatsbildning, samt nyttan med skogsbruk i kommunen.

§6
Vindkraft
Förvaltaren informerade stämman om att rättigheterna för vindkraftsparken vid Messaure överlåtits från Kraftö Vind AB till Gothia Vind AB. Gothia Vind har sedermera meddelat att det troligtvis ej kommer att bli någon vindkraftspark i området på grund av att försvarsmakten sagt nej.

§7
Beowulf Mining
Förvaltaren presenterade de resultat Beowulf Mining kommit fram till via provborrningarna sommaren 2010, samt det arbete som står närmast att genomföras under 2011 och 2012. Sammanfattningsvis kan sägas att järnmalmsfyndigheten är så pass stor att den även internationellt klassas som en stor fyndighet.

§8
Motion: Inlåning av hundförare till björnjakt
Motionären yrkar på att stämman tillåter inlåning av valfri hund och hundförare under den tid av björnjakten som ej sammanfaller med älgjakten. Hundföraren skall lösa ett gästjaktkort om 150kr/dag. Antalet gästjaktkort begränsas till max 1 st./ ordinarie jakträttsinnehavare som aktivt deltar i jakten. Gästkort får ej användas i kommersiellt syfte.
Styrelsen föreslår till stämman att avslå motionen med, med hänvisning till stämmobeslut 2009-11-21, § 9. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§9
Övriga frågor och delgivningar 
Förvaltaren informerade stämman följande:

  1. Allmänningskontoret håller semesterstängt vecka 29-31.
  2. Älgavskjutning 2010 blev 10 vuxna + 1 kalv ovan odlingsgränsen (62 %) samt 15 vuxna + 8 kalvar nedan odlingsgränsen (71 %).
  3. Jägareförbundet önskar att allmänningsdelägarna rapporterar in vad som skjuts på allmänningsmarken. I förekommande fall kan allmänningen få ett eget användarnamn och lösenord. En enhällig stämma beslutade att man ej skall lämna in någon viltrapport till Jägareförbundet.
  4. Curt Lennart Stenman framförde sina åsikter, samt berättade om det arbete han lägger ner för att lyfta äganderättsfrågan till högsta instans.

Jokkmokk 2011-05-26

Justeras:

Henry Hedman                                     Christian Rimpi     
Ordförande                                            Allmänningsförvaltare
Henry Jakobsson                                 Curt Lennart Stenman

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.