VÅRSTÄMMA, JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
PROTOKOLL

Dag: 2009-05-28
Tid: kl. 18.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk
Närvarande: 27 st.

Stämmordförande Henry Hedman öppnar mötet.

§ 1
Fråga om stämmans behöriga utlysande

Genomgång av utförd annonsering, mötet svarar med bifall.

§ 2
Val av justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sture Engfors och Ture Nyberg.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Bifall.

§ 4
Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen år 2008

Skogsförvaltningens nettoresultat uppgår till 15.621.537 kr. Det goda resultatet berodde framförallt på de extremt höga virkespriserna, samt ovanligt hög avverkningsvolym på grund av vindfällena i Njavve.
I förstärkt skogsvårdsutdelning har tidigare reserverats 2,6 Mkr, styrelsen föreslår stämman en höjning med 4,6 Mkr till 7,2 Mkr för 2009.

Vid balansräkningen uppgick värdet på tillgångar till 71.200.825 kr vid årets slut, jämfört med 63.561.765 kr vid 2007 års slut.
Curt Lennart Stenman yrkade att utdelningen skulle höjas till 8,2 Mkr. Efter ställd fråga till mötet om man ville följa styrelsens förslag till utdelning och därefter ställd fråga om man önskade följa Curt Lennart Stenmans förslag till utdelning, konstaterade ordföranden att mötet beslutat att styrelsens förslag gäller.

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna utdelningen till delägarna.
Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, samt ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt förvaltaren för räkenskapsåret 2008.

§ 5
Styrelsens förslag till jaktbestämmelser

Förvaltaren presenterade de motioner som inkommit som gällde jakt, samt styrelsens förslag till jaktbestämmelser (se bilaga) för jaktåret 2010-2011. Förvaltaren gick igenom en paragraf i taget, tills ordföranden konstaterade att alla bestämmelser var godkända av stämman.

Några av de punkter som behandlades var:
– att både älg och björnjakt arrenderas ut på allmänningens marker utanför de
ordinarie blocken.
– att småviltsjakten tillåts på alla allmänningens marker, (med undantag för de som ingår i viltvårdsområden) enligt de regler som gäller på de ordinarie blocken.
– att uppsynsjakt tillåts för småvilt, samt för älg- och björnjakt om jaktlaget sanktionerar detta.

§6
Motioner

Mötet behandlade Kurt-Lennart Stenmans motion om att starta en stiftelse med fonderade medel där delägarna kan söka bidrag när de processar mot olika myndigheter. Styrelsen beslutar föreslå stämman att avslå motionen. Delägare har möjlighet att söka medel via stämman till sådana ärenden om det är en principiellt viktig fråga som berör alla delägare.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Ytterligare två motioner hade inkommit. Den ena från Curt Lennart Stenman angående principmedel för rättstvist. Den andra kom från Porsi Intresseförening och gällde inventariebidrag.
Eftersom motionerna var av ekonomisk karaktär beslutade stämman att hänskjuta dessa motioner till höststämman.

§7
Övriga frågor och delgivningar 

I. Styrelsen föreslår att utdelningstidpunkten för stipendiet som tidigare delats ut på höstmarknaden, i stället delas ut på höststämman, enligt tidigare stämmobeslut. Stämman svarar med bifall.

II. Förvaltaren informerade om att allmänningen har fått erbjudande från vindkrafts företag om etablering och eventuellt delägarskap i den tilltänkta vindkraftsparken på Allmänningens mark. Styrelsen är positiv och förhandlingar om villkor pågår.

Jokkmokk 2009-05-28
Christian Rimpi 
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Sture Engfors 

Ture Nyberg

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.