VÅRSTÄMMA, JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
PROTOKOLL

Dag: 2008-05-29
Tid: kl. 18.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk
Närvarande: 20st

Stämmordförande Henry Hedman öppnar mötet och den nye förvaltaren Christian Rimpi presenterar sig. 

§ 1
Fråga om stämmans behöriga utlysande

Genomgång av utförd annonsering, mötet svarar med bifall

§ 2
Val av justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Roger Fjellström och Ture Enbom

§ 3
Godkännande av röstlängd
Bifall

§ 4
Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen år 2007
Ökad virkesvolym på grund av en ökning av de egna avverkningarna, i detta ingår ej virke från vindfällerna i Njavve. Ökade kostnader för entreprenad samt skogsvård beror på den ökade avverkningsvolymen.
De stora ränteintäkterna berodde på en försäljning av Catella fonder vid en gynnsam tidpunkt.
Utdelningen till delägarna föreslås till 6.200.000 kr från styrelsen.

Vid balansräkningen uppgick värdet på tillgångar till 63.561.765 kr vid årets slut, jämfört med 56.263.990 kr vid 2006 års slut.

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna utdelningen till delägarna.

Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning, revisionsberärrelsse, samt ge ansvarsfrihet för styrelsen för räkneskapsåret 2007.

§ 5 
Övriga frågor och delgivningar

I. Information om Kraftsamling Skog. Studiecirklar planeras i Gällivare och Boden. Man ser över intresset för detta i Jokkmokk.

II. Ny hemsida : www.allmanningen.se

III. Information om Porjus Fiskodling. Målsättningen är att driva fiskodlingen vidare.

IV. Sture Engfors tackar för tiden som förvaltare

Jokkmokk 2008-05-29

Christian Rimpi 

Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Roger Fjellström

Ture Enbom

 

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.