JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2007-05-31
Tid: kl. 18.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk

Stämmoordförande Åke Hedlund hälsade de 17 närvarande delägarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterade genom en fråga att stämman var behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Stig Nilsson, Jokkmokk och Thure Jönsson, Jokkmokk.

§ 3
Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelsen för år 2006.

Allmänningsförvaltaren lämnade en kort redogörelse för 2006 års verksamhet. Av verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att nettoresultatet för skogsförvaltningen uppgår till 9.724.883:- kronor. I förstärkt skogsvårdsersättning har tidigare reserverats 2,2 Mkr och styrelsen föreslår stämman en höjning till 3,2 Mkr för utdelning år 2007.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

I diverse bidrag till allmänningsdelägarna och övriga har år 2006 utbetalats och avsatts 5.710.061:- kronor, varav till skogsvårdsersättning 1.835.192:- kronor. Efter skatter och avsättning till interna fonder redovisar Allmänningen i sin helhet ett överskott på 2.421.586:- kronor.

Stämman beslutar enhälligt att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkning för år 2006.

Revisionsberättelsen föredrogs därefter och stämman beslutar enhälligt att godkänna revisionsberättelsen samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2006.
Förvaltningsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 5
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren redovisar styrelsens beslut om ändringar av jaktkortshanteringen.
Jaktledaren får ett ökat ansvar, ledaren inbetalar jaktkortsavgifterna för hela jaktlaget på Allmänningens bankgiro före första augusti 2007, efterföljande år före första juni, jaktkorten skickas per post eller hämtas på kontoret efter jaktledarens förslag. Uppgifter om vapenlicens nummer och skjutprover ansvaras av jaktledaren.

Förvaltaren informerar om att rotpostförsäljningen även i år kommer att ske genom skriftliga anbud. Utbjuden kvantitet är ca 25.000 m³sk.

Styrelsen föreslår allmänningsstämman att valberedningen får i uppdrag att föreslå en representant för delägarna som företräder Allmänningen vid Jokkmokks Allmänning AB:s årsstämma och som väljs på höststämman.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9
Avslutning.

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande Åke Hedlund delägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Jokkmokk 2007-05-31

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare
Justeras:

Åke Hedlund

Ordförande

Stig Nilsson

Thure Jönsson

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.