JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

 Dag: 2006 06 01

Tid: kl. 18.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk

Stämmoordförande Åke Hedlund hälsade de 24 närvarande delägarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterade genom en fråga att stämman var behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sten Eriksson, Jokkmokk och Thure Enbom, Vajkijaur.

§ 3
Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelsen för år 2005.

Allmänningsförvaltaren lämnade en kort redogörelse för 2005 års verksamhet. Av verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att nettoresultatet för skogsförvaltningen uppgår till 9.531.865:- kronor. I förstärkt skogsvårdsersättning har tidigare reserverats 2 Mkr och styrelsen föreslår stämman en höjning till 3,4 Mkr för utdelning år 2006.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

I diverse bidrag till allmänningsdelägarna och övriga har år 2005 utbetalats och avsatts 5.416.002:- kronor, varav till skogsvårdsersättning 1.366.229:- kronor. Efter skatter och avsättning till interna fonder redovisar Allmänningen i sin helhet ett överskott på 1.741.999:- kronor.

Stämman beslutar enhälligt att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkning för år 2005.

Revisionsberättelsen föredrogs därefter och stämman beslutar enhälligt att godkänna revisionsberättelsen samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2005.
Förvaltningsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 5
Reglementsändringar.

Styrelsen föreslår stämman följande ändringar av reglementet. I § 27, stryks 3:e stycket som börjar med ”innan avkastning används för utdelning …”, § 60 punkten 6 stryks ordet ”kassaförvaltare”, § 69 stryks andra momentet som börjar med ”mot beslut som länsstyrelsen meddelat” och vidare föreslår styrelsen att ordet skogsvårdsstyrelsen ersätts med skogsstyrelsen i § 21, § 22 tredje och fjärde momentet, § 23 och § 40 åttonde att-satsen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 6
Fyllnadsval av en ledamot i valberedningen för år 2006.

Roger Fjällström har på egen begäran avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.
Roger Fjällström föreslår Daniel Westman, Vajkijaur, som ledamot i valberedningen för år 2006.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 7
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren informerar om att rotpostförsäljningen även i år kommer att ske genom skriftliga anbud. Utbjuden kvantitet är ca 29.000 m³sk.
Styrelseordf. tillika förbudsordf. Roger Kvickström utdelade förbundets guldnålen till
Åke Hedlund för hans insatser inom Allmänningarna.
Kurt Lennart Stenman informerade om att det har beslutats om att ytterligare skogsområden skall skyddas inom länet och kommunen.

Roger Fjällström framförde sitt tack till stämmodeltagarna för den tid han fått förtroendet att sitta i valberedningen.

§ 9
Avslutning.

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande Åke Hedlund delägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Jokkmokk 2006 06 01

Sture Engfors

Allmänningsförvaltare
Justeras:

Åke Hedlund

Ordförande

Sten Eriksson

Thure Enbom

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.