JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2005 05 26
Tid: kl. 18.00
Plats: Folkets Hus, Jokkmokk

 

Stämmoordförande Henry Hedman hälsade de 23 närvarande delägarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterade genom en fråga att stämman var behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sten Eriksson och Thure Jönsson båda Jokkmokk.

§ 3
Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelsen för år 2004.

Allmänningsförvaltaren lämnade en kort redogörelse för 2004 års verksamhet. Av verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att nettoresultatet för skogsförvaltningen uppgår till 7.623.646:- kronor. I förstärkt skogsvårdsersättning har tidigare reserverats 2 Mkr och styrelsen föreslår stämman en höjning till 2,4 Mkr för utdelning år 2005.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

I diverse bidrag till allmänningsdelägarna och övriga har år 2004 utbetalats och avsatts 5.140.862:- kronor, varav till skogsvårdsersättning 1.999.073:- kronor. Efter skatter och avsättning till interna fonder redovisar Allmänningen i sin helhet ett överskott på 2.644.476:- kronor.

Stämman beslutar enhälligt att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkning för år 2004.

Revisionsberättelsen föredrogs därefter och stämman beslutar enhälligt att godkänna revisionsberättelsen samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2004.
Förvaltningsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 5
Motion om avskaffande av kuvertavgiften till stämmomiddagen.

Curt Lennart Stenman motionerar om att kuvertavgiften på 100:- kronor till höststämmo-middagen skall avskaffas.
Styrelsen föreslår stämman att man beslutar i enlighet motionärens förslag.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 6
Motion om överlåtelse till föräldrar att deltaga på stämmomiddagen.

Elisabet Stenman, delägare i Nelkerim 1:9 motionerar om att förälder som överlåter sin fastighet till barn föreslås ha rätt att företräda barnet på allmänningsmiddagen. Detta bör gälla så länge som barnet önskar att så skall ske. Förälder föreslås också tillåtas ta med respektive.
Styrelsen beslutar föreslå stämman att förälder eller ett barn till delägare får deltaga på stämmomiddagen med respektive om delägaren själv ej deltar.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 7
Bildande av naturreservat vid Björkberget.

Statens Naturvårdsverk erbjuder mark som ägs av Sveaskog som ersättning för rubr. område. Området omfattar totalt 263,2 ha varav produktiv skogsmark 200,8 ha med ett totalt virkesförråd om 31.629 m³sk. Det område som Allmänningen får som ersättnings-mark omfattar totalt 352,7 ha varav produktiv skogsmark 306,5 ha med ett totalt virkes-förråd om 31.807 m³sk. Eftersom ersättningsmarken är mer värd begär Statens Natur-vårdsverk 1.950.000:- kronor i mellanskillnad.
Styrelsen föreslår stämman att man skall godtaga förslaget från Naturvårdsverket om markbytet.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren informerar om att rotpostförsäljningen även i år kommer att ske genom skriftliga anbud. Utbjuden kvantitet är ca 29.000 m³sk.
Vidare informerar förvaltaren om att vid röstning för flerägda fastigheter, om man är två eller flera ägare röstar man lika. I flerägda fastigheter måste den som skall rösta ha med en fullmakt från övriga delägare. Delägare kan företräda en annan fastighet med en fullmakt.
Allmänningsstyrelsen kommer att inbjuda kommunstyrelsen på en skogsexkursion för att informera om Allmänningens skogsverksamhet inom kommunen.

Vidare informerar förvaltaren om att Jokkmokks Allmänning AB inte har haft någon annan verksamhet under år 2004 än att som stämman har beslutat övertagit ägandeskapet av Porjus Fiskodling AB

§ 9
Avslutning.

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande Henry Hedman delägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Jokkmokk 2005 05 26

 

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare
Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Sten Eriksson

Thure Jönsson

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.