JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

 PROTOKOLL 

 

Dag:                                                          2013-11-23
Tid:                                                           kl. 13.00
Plats:                                                        Bokenskolans aula, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de 56 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

 § 1
Utlysning av stämma

Ordföranden meddelar att stämman varit utlyst i Norrbottens Kuriren och NSD den 6/11 samt i Reklam Journalen den 6/11. Ordföranden konstaterar därefter genom en fråga till stämman att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Mats Selberg och Kent Oskarsson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Ordföranden meddelar att röstlängden är utskriven fredagen den 21/11. Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och Tony Sundberg som vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma 2014.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor

Stämman beslutar att annonsering av 2014 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och på hemsidan, samt för kännedom i Reklamjournalen.

§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2014

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen, stämmans ordförande och vice ordförande, repr. i Jokkmokk Allmänning AB samt stämmans justeringsmän för år 2014 baserat på 2013 års basbelopp (44 500kr):

Årsarvode:         stämmans ordförande, 6,6 % av basbeloppet 2 937 kronor (2 stämmor)

”                    :          styrelsens ordförande, 67 % av basbeloppet 29 815 kronor.

”                    :          övriga styrelseledamöter, 9,3 % av basbeloppet 4 139 kronor.

”                    :          till var och en av stämman valda revisorer, 15 % av basbeloppet 6 675 kr.

”                   :          valberedningens sammankallande, 4 % av basbeloppet 1 780 kronor.

Endagsarvode:  styrelsens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 113 kronor vid sammanträden och förrättningar.

”                            :  valberedningens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 113 kronor.

”                           :  stämmans vice ordförande, 2,5 % av basbeloppet 1 113 kronor.

”                           :  repr. i Jokkmokks Allmänning AB, 2,5 % av basbeloppet 1 113 kronor.

”                           :  stämmans justeringsmän, 0,6 % av basbeloppet 267 kronor.

Traktamenten: nattraktamente 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.


§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer

Styrelsen föreslår stämman bilagd handling för ersättningsnormerna.

Sammanfattningsvis har nedanstående ändringar utförts gentemot 2013 års ersättningsnormer:

–       att ersättningen upprustning av skogsbilvägar har tillkommit, med ett budgettak om 500 000 kr.
–       att ersättningen för stängsling justerats till 50 % av stängselkostnad
–       att Kusträsk Fiskodlings prislista gäller som underlag för ersättning, vid utplantering av fisk från samma odling.

Utanför ersättningsnormerna föreslår även styrelsen att ersättningen till byagårdar höjs från 3 000 kr till 5 000 kr årligen.

Stämman beslutar godkänna ersättningsnormerna enligt styrelsens förslag, samt att ersättningen till byagårdar höjs till 5 000 kr/år.

Se bilaga Ersättningsnormer.

§ 8
Lilla Luleälvsvägarnas Samfällighetsförening

Förvaltaren meddelar att arbetet fortsätter med att lösa en/några vägar i taget från Lilla Luleälvsvägarnas Samfällighetsförening (LLV).

Allmänningen har dock än så länge huvudansvaret för vägarna. Förhandlingar pågår fortfarande mellan bolagen om vilka vägar man kan tänka sig att ta på sig huvudansvaret för. Han meddelar att man dock är överens om tagen för merparten av vägarna.

För att en väg skall kunna utlösas från LLV, krävs att alla delägare i vägen undertecknar så kallade frivilliga avtal. Enligt uppgift från Lantmäteriet kan arbetet med att lösa ut alla önskade vägar ta 2-4 år.

Förvaltaren meddelar att det som krävs nu är därför att stämman beslutar att Jokkmokks Sockenallmänning ej längre skall ha huvudansvaret för alla vägar som ingår i LLV.

Efter några förtydliganden ställer ordföranden frågan till stämman om Jokkmokks Sockenallmänning skall avsäga sig huvudmannaskapet för Lilla Luleälvsvägarnas Samfällighetsförening.

Ordföranden konstaterar att frågan är med ja besvarad.

§ 9
Styrelsens budgetförslag för år 2014

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budgetförslag i vilken inkomsterna beräknas till 15 345 000 kronor och utgifterna till 10 615 000 kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 3 966 000 kronor för år 2014. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 169 000 kronor, ersättning till skogsbruket med 1 750 000 kronor och övriga ersättningar 1 290 000 kronor.

Av skogsvårdsersättningen på 1 500 000 kr tillerkännes SCA 375 000 kronor. Ingen utdelning är budgeterad för 2014.

Enligt förslaget slutar inkomsterna på 15 707 000 kronor och utgifterna (inklusive anslagsverksamheten) på 15 703 000 kronor. Föreslagen budget ger ett beräknat överskott på 4 000 kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2014.


§ 10

Val av två styrelserepresentanter samt suppleanter för perioden 2014 – 2017

Valberedningen föreslår omval av Gunnar Engström som ordinarie styrelseledamot med nyval av Sture Lindfors som suppleant. Valberedningen föreslår även omval av Olov Gunnarstedt som ordinarie styrelseledamot och nyval av Per Enbom som suppleant till Jokkmokks Sockenallmännings syrelse, för perioden 2014-2017.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.


§ 11

Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB för år 2014

Valberedningen föreslår Annika Almqvist som allmänningsdelägarnas representant till årsmötet för Jokkmokk Allmänning AB.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Val av två revisorer och suppleanter för 2014 års räkenskaper

Valberedningen föreslår omval av Annika Almqvist, Jokkmokk, som ordinarie revisor, med Susanne Fällman som ersättare. Valberedningen föreslår därefter omval av Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisor, med Karin Hövenmark, Jokkmokk som suppleant.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.


§ 13

Val av tre ledamöter i valberedningen för år 2014-2015

Till ledamöter i valberedningen föreslog stämman omval av Hubert Carlsson, Tommy Andersson och Håkan Sundqvist, samt omval av Hubert Carlsson som sammankallande att sitta i valberedningen för perioden 2014- 2015.

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.


§ 14

Delgivningar och övriga frågor

                            Reservatsbildning – Länsstyrelsen

Förvaltaren meddelar att reservatsbildningsprocessen fortgår. Närmast ligger undertecknande av handlingar för reservat vid Messaureape (Allmänningsskogen S:1> 18) och  Suoksjokk 1:6>2 (del av). För dessa erbjuds då Allmänningen Vuotnaberget 1:16 (del av) som ersättningsmark.
Preciserat enligt karta nedan.


Jokkmokk, Allmänningsskogen S:1>18

bild 2 stämmoprkoll 131123

 

Jokkmokk, Suoksjokk 1:6>2(del av markerat område)

                    bild 3 stämmoprkoll 131123                 


                                                                                                                        

Jokkmokk, Vuotnaberget 1:16 (del av)

bild 4 stämmoprkoll 131123

I övrigt meddelar förvaltaren att förhandlingar fortfarande pågår gällande det stora ersättningsmarkspaketet. Dessa ersättningsmarker ligger vid Furunäs i Bodens Kommun samt Palkijaur i Jokkmokks Kommun. Förhandlingar pågår fortfarande om vilka reservatsobjekt som skall regleras mot dessa ersättningsmarker.

Delägarna ställde flera frågor gällande reservatsbildningen och processen kring bildandet av nyckelbiotoper. Förvaltaren samt Robert Jonsson från SCA förklarade en del av de frågor som uppkom.

 

                            Rotpostförsäljning

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes 5 rotposter om totalt 19 747 m³sk till ett värde av 5 466 138 kronor eller 276,81 kr/m³sk
(2012: 282,75 kr/m3sk). Förvaltaren meddelar att en rotpost om 5 135 m3sk hölls inne på grund av den låga prisbilden.     

 

                               Möte med länsledningen

Förvaltaren meddelar att ordföranden och förvaltaren träffat den nya landshövdingen, Sven Erik Österberg. Mötet var mycket bra och uppskattat av båda parter. En av de viktigaste kommentarerna från Österberg var att han ej kommer skriva under några avtal om reservatsbildning om inte vi är överens med Länsstyrelsen om bildandet av dessa reservat.

 

                            Älgjakt

Förvaltaren informerar om att älgjakten gått enligt följande:

Under årets älgjakt sköts 79 % av tilldelade vuxna älgar är skjutna nedanför odlingsgränsen (13 tjurar, 10 kor och 13 kalvar). Ovanför odlingsgränsen har 78 % av vuxentilldelningen skjutits (8 tjurar, 6kor och 3 kalvar).

Även en björn har skjutits på Allmänningens mark under ordinarie björnjakt.

 

                           Jokkmokks Allmänning AB

c/o Gerd, Nature Cosmetic Group of Swedish Lapland är i dagsläget 3,5 fastanställda samt 1 från arbetsförmedlingen. Galvteknik i Norr har 8 fastanställda, och meddelar att delägarna P & F Förvaltning har expanderat både i Piteå och Luleå, vilket förhoppningsvis kommer ge positiva effekter även för Galvteknik. K & M In Bageri och Lanthandel är i dagsläget två anställda, samt en från arbetsförmedlingen. De meddelar att det går bra. Totalt har således Jokkmokks Allmänning AB´s verksamhet bidragit till 15,5 arbetstillfällen under 2013.

 

                            Jokkmokk Iron Mines

Jokkmokk Iron Mines har fortsatt provborra i området, både med djupare borrhål och tätare borrningar, både vid Kallak Norra och Kallak Södra. De har även utfört provbrytning vid Kallak Norra.

 

                             Skogligt Stipendium

Förvaltaren meddelar att styrelsen har instiftat ett stipendium till de som utbildar sig skogligt på gymnasie- och högskolenivå, för ytterligare information hänvisas sökande att kontakta allmänningskontoret alternativt besöka hemsidan: www.allmanningen.se

Jokkmokk, 2013-11-23

 

Henry Hedman                                                                                 Christian Rimpi
Ordförande                                                                                         Allmänningsförvaltare

Justeras:

Mats Selberg                                                                                     Kent Oskarsson