JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:                                                          2012-11-17
Tid:                                                            kl. 11.00
Plats:                                                         Bokenskolans aula, Jokkmokk

 

Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de 42 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma
Ordföranden meddelar att stämman varit utlyst i Norrbottens Kuriren och NSD den 29/10 samt i Reklam Journalen den 7/11. Ordföranden konstaterar därefter genom en fråga till stämman att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sten Hofgren och Tony Sundberg.

§ 3
Godkännande av röstlängd
Ordföranden meddelar att röstlängden är utskriven fredagen den 16/11. Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma
Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och Kurt-Lennart Mickelsson som vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma 2013.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor
Stämman beslutar att annonsering av 2013 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklamjournalen, samt på hemsidan.

§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2013
Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen, stämmans ordförande och vice ordförande, repr. i Jokkmokk Allmänning AB samt stämmans justeringsmän för år 2013 baserat på 2012 års basbelopp (44 000kr):
Årsarvode:         stämmans ordförande, 6,6 % av basbeloppet 2 904 kronor (2 stämmor)
”                :          styrelsens ordförande, 67 % av basbeloppet 29 480 kronor.
”                :          övriga styrelseledamöter, 9,3 % av basbeloppet 4 092 kronor.
”                :          till var och en av stämman valda revisorer, 15% av basbeloppet 6 600 kr.
”                :          valberedningens sammankallande, 4 % av basbeloppet 1 760 kronor.
Endagsarvode:                                        styrelsens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 100 kronor vid sammanträde och förrättningar.
”                 :         valberedningens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 100 kronor.
”                 :      stämmans vice ordförande, 2,5 % av basbeloppet 1 100 kronor.
”                 :      repr. i Jokkmokks Allmänning AB, 2,5 % av basbeloppet 1 100 kronor.
”                 :      stämmans justeringsmän, 0,6 % av basbeloppet 264 kronor.
Traktamenten:    nattraktamente 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer
Styrelsen föreslår stämman bilagd handling för ersättningsnormerna.
Sammanfattningsvis har nedanstående ändringar utförts gentemot 2012 års ersättningsnormer:

– att ersättningen för skogsbruksplaner max skall utgå vart 10de år
– att grävling läggs till vilt som genererar viltvårdsersättning

Se bilaga Ersättningsnormer.

§ 8
Lilla Luleälvsvägarnas Samfällighetsförening
Förvaltaren meddelar att diskussioner förs med de övriga skogsbolagen samt övriga i LLV´s styrelse om Lilla Luleävsvägarnas konstellation i framtiden. Styrelsen konstaterar där att det föreligger ett uppdämt behov om upprustning av de flesta vägarna. Detta arbete kommer ta mycket tid i anspråk. För närvarande har Allmänningen huvudansvaret för vägarna.
Sannolikt kommer underhållet efter upphandling att lejas bort till någon entreprenör.
Förhandlingar pågår mellan bolagen om vilka vägar man kan ta på sig huvudansvaret för.
Stämman ger i uppdrag till styrelsen att fortsätta förhandlingarna med de övriga bolagen och delägarna i LLV, om villkoren för förvaltningen av vägarna, samt mandat att besluta i ärendet.

§ 9
Styrelsens budgetförslag för år 2013
Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budgetförslag i vilken inkomsterna beräknas till 15 215 000 kronor och utgifterna till 10 615 000 kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 4 600 000 kronor för år 2013. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 193 000 kronor, ersättning till skogsbruket med 2 715 000 kronor och övriga ersättningar 740 000 kronor.

Av skogsvårdsersättningen på 2 000 000 kr tillerkännes SCA 500 000 kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 500 000 kr.
Enligt förslaget slutar inkomsterna på 15 467 000 kronor och utgifterna (inklusive anslagsverksamheten) på 15 465 000 kronor. Föreslagen budget ger ett beräknat överskott på 2 000 kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2013.

§ 10
Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB för år 2013

Valberedningen föreslår Annika Almqvist som allmänningsdelägarnas representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11
Val av två revisorer och suppleanter för 2012 års räkenskaper
Valberedningen föreslår nyval av Annika Almqvist, Jokkmokk, som ordinarie revisor, med Susanne Fällman som ersättare. Valberedningen föreslår därefter omval av Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisor, med Karin Hövenmark, Jokkmokk som suppleant.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12
Val av två ledamöter i valberedningen för år 2013 – 2014 
Till ledamöter i valberedningen föreslog stämman Sture Engfors och Daniel Westman att sitta i valberedningen för perioden 2013- 2014.
Stämman beslutar enligt ovanstående förslag.

§13
Delgivningar och övriga frågor
Rotpostförsäljning
Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes 14 rotposter om totalt 25 252 m³sk till ett värde av 7 139 891 kronor eller 282,75 kr/m³sk (2010: 467 kr/m3sk).
Förvaltningen kommer i fortsättningen följa skogsbruksplanens avverkningsplan.

Reservatsbildning – Länsstyrelsen 
Förvaltaren gjorde en översiktlig genomgång av vad som hänt gällande reservatsbildning, sedan förra stämman. Stämman konstaterar att miljöminister Lena Ek ej svarat på de inbjudningar som skickats till henne, från februari 2012. Skogsförvaltningen har dock via Länsstyrelsen, som man haft tät kontakt med, fått höra att miljöministern ej haft möjlighet till ett fältbesök i Jokkmokk under 2012. Trots uteblivna svar från miljöministern har dock ytterligare en ny förfrågan skickats till miljöministern, om fältbesök i Jokkmokk under 2013. Även landsbygdsminister Eskil Erlandsson har inbjudits till fältbesöket 2013, han har dock tackat nej, med hänvisning till att detta ärende ligger på miljöministerns bord. Förvaltaren har även skickat en förfrågan om möte med miljöministern, under hennes vistelse i Jokkmokk under Jokkmokks marknad 2013. Förvaltaren visade därefter hemsidan www.skyddadskog.se , om hur det ser ut med de stora bolagens avsättningar samt befintliga reservat i landet, och kommunen.
Efter presentationen lämnades ordet fritt och ämnet diskuterades ytterligare.

Älgjakt
Förvaltaren informerar om att älgjakten gått enligt följande:
11 vuxna + 11 kalvar har funnits att tilldela som extraälgar under höstens älgjakt nedanför odlingsgränsen.
Nedanför odlingsgränsen har 21 vuxna älgar skjutits (65 %) fördelat på 17 tjurar och 4 kor samt 5 kalvar. Avskjutningen motsvarar 100 % av grundtilldelningen för vuxna älgar. Ovanför odlingsgränsen har 17 vuxna älgar skjutits (89 %), samt 5 kalvar, där fanns tre vuxna och tre kalvar att tilldela som extraälgar. Av dessa 17 vuxna älgar var 12 tjurar och 5 kor.
För övrigt har rapporterats att en björn fällts på allmänningens mark vid Ropam.

Jokkmokks Allmänning AB
c/o Gerd, Nature Cosmetic Group of Swedish Lapland är i dagsläget 3,5 fastanställda samt 1 från arbetsförmedlingen. Galvtech har 8 fastanställda. K & M In Bageri och Lanthandel är i dagsläget två anställda, samt en från arbetsförmedlingen. De meddelar att det går bra. Totalt har således Jokkmokks Allmänning AB´s verksamhet bidragit med 14,5 arbetstillfällen för 2012.

Beowulf Mining
Beowulf Mining har fortsatt provborra i området, både med djupare borrhål (400 m) och tätare borrningar (50 m i linje mellan borrhålen). Man har via provborrningarna konstaterat att fyndigheten är betydligt större än man tidigare trott. Förutom tidigare funnen magnetit, så har man även hittat hematit. Företaget meddelar dock att man har tillräckligt med kapital för att genomföra all tilltänkt provborrning.
När ordet lämnades fritt föreslog Sören Nilsson att markägarna genom Allmänningen tydligt skulle ta ställning i gruvfrågan, samt stå upp för att man är positiv till uppstarten av en gruva. Detta speciellt sedan en grupp från Jokkmokk, denna helg åkt ner till Stockholm, för att manifestera mot en gruva.
Robert Jonsson förtydligade att 90 % av Europas järntillgångar kommer från de norra delarna av Sverige, Norge och Finland.
Jokkmokk, 2012-11-17
 

Henry Hedman                                                                                   Christian Rimpi
Ordförande                                                                                             Allmänningsförvaltare

 

Sten Hofgren                                                                                      Tony Sundberg

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.