JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:  2011-11-19
Tid:  kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk

 

Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de 48 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordföranden presenterar att stämman varit utlyst i Norrbottens Kuriren och NSD den 4/11 samt i Reklam Journalen den 26/10. Ordföranden konstaterar därefter genom en fråga till stämman att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Lennart Andrén och Tommy Andersson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Ordföranden meddelade att röstlängden är utskriven fredagen den 18/11. Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och Kurt-Lennart Mickelsson som vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma 2012.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor

Stämman beslutar att annonsering av 2012 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklamjournalen.

§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2012

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen, stämmans ordförande och vice ordförande, repr. i Jokkmokk Allmänning AB samt stämmans justeringsmän för år 2012, baserat på 2011 års basbelopp (42 800kr):
Årsarvode:         stämmans ordförande, 6,6 % av basbeloppet 2 825 kronor (2 stämmor)
”                :          styrelsens ordförande, 67 % av basbeloppet 28 676 kronor.
”                :          övriga styrelseledamöter, 9,3 % av basbeloppet 3 980 kronor.
”                :          till var och en av stämman valda revisorer, 15% av basbeloppet 6 420 kr.
”                :          valberedningens sammankallande, 4 % av basbeloppet 1 712 kronor.
Endagsarvode:                                                            styrelsens ledamöter, 2,5% av basbeloppet 1 070 kronor vid sammanträde och förrättningar.
”                 :         valberedningens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 070 kronor.
”                 :      stämmans vice ordförande, 2,5 % av basbeloppet 1 070 kronor.
”                 :      repr. i Jokkmokks Allmänning AB, 2,5 % av basbeloppet 1 070 kronor.
”                 :      stämmans justeringsmän, 0,6 % av basbeloppet 257 kronor.
Traktamenten:   nattraktamente 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer

Förvaltaren meddelar att ett förslag inkommit till styrelsen om förhöjt stängslingsbidrag till 100 % ersättning för stängsling av ”jordnatur” inom näringsfastigheten, samt ett förslag om bidrag för digitalisering av byakartor. Styrelsen har föreslagit avslag till en justering av stängslingsbidraget, men att ett bidrag för digitalisering införs. Styrelsen föreslår sammanfattningsvis nedanstående ändringar:

att ersättningen till ungdomsverksamhet ökar från 50kr/medlem till 100 kr/medlem.

att skyddsdikning i anslutning till fullständiga återväxtåtgärder skall ersättas med 50 % av grävningskostnaden, (åtgärden skall först sanktioneras av allmänningen).

att skogsdikning skall ersättas med 50 % av arbetskostnaden, (åtgärden skall först godkännas av Länsstyrelsen och sedan sanktioneras av allmänningen). att digitalisering av byakartor införs till ersättningsnormerna med ett bidrag om 75 %.   Se bilaga Ersättningsnormer.
Curt Lennart Stenman förtydligar motionen om stängslingsbidraget. Sture Engfors föreslår till stämman att man även gör en höjning av bidraget till pensionärsföreningar med 10 kronor, således till 35 kronor per medlem.
Efter att talarlistan blivit tom, går ordföranden igenom föreslagna ändringar. Först ställer ordföranden förslaget gällande stängslingsersättning mot styrelsens förslag. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. Efter fråga till stämman om godkännande av styrelsens förslag för skyddsdikning, skogsdikning, digitalisering av byakartor samt utökat stöd till ungdomsverksamhet, konstaterar ordföranden att stämman beslutar enligt styrelsens förslag på dessa punkter. Därefter ställs föreslagen utökning av bidrag till pensionärsföreningar mot styrelsens förslag om oförändrat bidrag. Stämman beslutar enligt föreslagen ändring (35 kronor i ersättning för medlemmar i pensionärsföreningar).

§ 8
Motion: Jaktkort – Högvilt

Motionärerna yrkar på ”att jaktkort på högvilt skall få lösas av barn, mågar och sonhustrur till jakträttsinnehavaren, samt få jaga inom de jaktlag som innehavaren, under förutsättning att de övriga i jaktlaget sanktionerar detta”.
Styrelsen föreslår till stämman att man ändrar i § 6b till att ” delägare eller den med överlåten jakträtt, som löst storviltskort får lösa dygnskort på älg och björn till barn, mågar och sonhustrur för att jaga tillsammans med jaktlaget, under förutsättning att jaktlaget sanktionerar detta”.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
Se bilaga. Bestämmelser för jakten på Allmänningsskogen i Jokkmokk 2012-2013.

§ 9
Fastighetsförsäljning Bäckaskog 1:1, ”Storknabben” 3,9 ha

Allmänningsstyrelsen har fått in en ansökan om köp av ett cirka 3,9 ha stort markområde på fastigheten Bäckaskog 1:1, se bifogad karta. Förvaltaren meddelar att området är stämplat, och beräknas hålla 530 m3sk. Underlaget kommer i sin tur ligga till grund för köpeskillingen. Förvaltaren visar på översikts- samt detaljkarta den del av fastigheten Bäckaskog 1:1 försäljningen gäller. Ordföranden föreslår att stämman godkänner föreslagen markförsäljning, samt ger i uppdrag till styrelsen att slutförhandla med intressenterna om köpeskillingen.
Efter en kort diskussion ställer ordföranden frågan om godkännande av försäljning av marken, cirka 3,9 ha av fastigheten Bäckaskog 1:1 (på Storknabben).
Stämman beslutar att bevilja försäljningen, samt ger i uppdrag till styrelsen att slutförhandla med intressenterna om den slutgiltiga köpeskillingen.

§10
Styrelsens budgetförslag för år 2012

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budgetförslag i vilken inkomsterna beräknas till 16 636 000 kronor och utgifterna till 11 109 000 kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 5 527 000 kronor för år 2012. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 178 000 kronor, ersättning till skogsbruket med 3 800 000 kronor och övriga ersättningar 740 000 kronor.

Av skogsvårdsersättningen på 2 000 000 kr tillerkännes SCA 500 000 kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 1 500 000 kr.
Enligt förslaget slutar inkomsterna på 16 872 000 kronor och utgifterna (inklusive anslagsverksamheten) på 16 744 000 kronor. Föreslagen budget ger ett beräknat överskott på 128 000 kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2012.

§ 11
Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB för år 2012

Valberedningen föreslår Annika Almqvist som allmänningsdelägarnas representant till årsmötet för Jokkmokk Allmänning AB.Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12
Val av tre ledamöter till Jokkmokks Sockenallmännings styrelse för perioden 2012-2015

Valberedningen föreslår omval av Roger Kvickström som ordinarie med Elisabeth Olsson som suppleant och Anders Mattsson som ordinarie samt Tommy Karlsson som suppleant. Dessutom föreslås nyval av Morgen Yngvesson som ordinarie ledamot och Lars Jonsson som suppleant.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13
Val av två revisorer och suppleanter för 2012 års räkenskaper

Valberedningen föreslår omval av Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk som suppleanter.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14
Val av tre ledamöter i valberedningen för år 2012 – 2013 

Till ledamöter i valberedningen föreslog stämman Hubert Carlsson, Tommy Andersson samt Håkan Sundqvist för perioden 2012-2013. Hubert Carlsson föreslogs till sammankallande.
Stämman beslutar enligt ovanstående förslag.

§15
Delgivningar och övriga frågor


Rotpostförsäljning

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes 12 rotposter om totalt 22 602 m³sk till ett värde av 10 562 533 kronor eller 467 kr/m³sk (2010: 474 kr/m3sk).

Älgjakt
Förvaltaren informerar om att älgjakten gått enligt följande:
8 extraälgar blev sent tilldelade nedanför odlingsgränsen, varav 6 inom Jokkmokks ÄSO och 2 i Puottaure ÄSO, (tilldelningen var från början 21 vuxna älgar).
Nedanför odlingsgränsen har 20 vuxna älgar skjutits (71 %), samt 9 kalvar, vilket i sin tur motsvarar 95 % av grundtilldelningen. Ovanför odlingsgränsen har 14 vuxna älgar skjutits (88 %), samt 3 kalvar.
Förvaltaren gav därefter en kort information om vad som kommer att hända i och med att den nya älgförvaltningen träder i kraft vid årsskiftet 2011 – 2012.

Jokkmokks Allmänning AB
Förvaltaren meddelar att Jokkmokks Allmänning AB under året har försålt sin del i Porjus Fiskodling AB, samt startat ett samarbete med c/o Gerd, Nature Cosmetic Group of Swedish Lapland, samt Galvtech AB.
c/o Gerd har i dagsläget 3,5 fastanställda samt 2 från arbetsförmedlingen. Galvtech har 5 st fastanställda. Som mest under säsongen har dock 9 personer jobbat samtidigt på Galvtech.
I dagsläget förs även förhandlingar med ytterligare bolag om samarbete.

Beowulf Mining
Beowulf Mining meddelar att man kommer att fortsätta provborra i området, både med djupare borrhål (250 m) och tätare borrningar (50 m i linje mellan borrhålen). Man vill dock inte gå ut med några nya siffror om fyndighetens storlek innan man gjort dessa mätningar och nya ekonomiska beräkningar. Företaget meddelar dock att man har tillräckligt med kapital för att genomföra all tilltänkt provborrning.

Reservatsbildning – Länsstyrelsen 
Förvaltaren gjorde en översiktlig genomgång av områden där Länsstyrelsen avser bilda nya naturreservat, med bifogat kartunderlag som underlag. Stämman konstaterar att de senaste reservatsbildningarna (från 2010), inklusive pågående och planerade reservatsobjekt täcker en yta om 21 986 ha, bara för Jokkmokks Allmännig. Detta att jämföra med de drygt 60 000 ha produktiv skogsmark som Allmänningen förvaltar.
Med ett enkelt räkneexempel konstaterar stämman att bara det direkta virkesvärdet för dessa arealer sannolikt uppgår till minst 480 000 000 kronor. Efter en livlig diskussion om ytterligare reservatsbildningar uppmanade förvaltaren stämmodeltagarna att tala med sina kommunpolitiker om reservatsbildandet.
Jokkmokk, 2011-11-19
 

Henry Hedman                                                                                 Christian Rimpi 
Ordförande                                                                                       Allmänningsförvaltare

 

Lennart Andrén                                                                                Tommy Andersson

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.