JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 Dag: 2010-11-20

Tid: kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de 42 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordföranden presenterar att stämman varit utlyst i Norrbottens Kuriren och NSD den 5/11 samt i Reklam Journalen den 3/11. Ordföranden konstaterar därefter genom en fråga till stämman att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Åke Hedlund och Henry Jakobsson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Ordföranden meddelade att röstlängden är utskriven lördagen den 20/11. Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och Kurt-Lennart Mickelsson som vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma 2011.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor

Stämman beslutar att annonsering av 2011 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklamjournalen.
§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2011

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen, stämmans ordförande och vice ordförande, repr. i Jokkmokk Allmänning AB samt stämmans justeringsmän för år 2011, baserat på 2010 års basbelopp (42 400kr):
Årsarvode: stämmans ordförande, 5,6 % av basbeloppet 2 374 kronor (2 stämmor)
” : styrelsens ordförande, 66 % av basbeloppet 27 984 kronor.
” : övriga styrelseledamöter, 8,3 % av basbeloppet 3 519 kronor.
” : till var och en av stämman valda revisorer, 14% av basbeloppet 5 936 kr.
” : valberedningens sammankallande, 3 % av basbeloppet 1 272 kr.
Endagsarvode: styrelsens ledamöter, 2,5% av basbeloppet 1 060 kronor vid sammanträde och förrättningar.
” : valberedningens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 060 kronor.
” : stämmans vice ordförande, 2,5 % av basbeloppet 1 060 kronor.
” : repr. i Jokkmokks Allmänning AB, 2,5 % av basbeloppet 1 060 kronor.
” : stämmans justeringsmän, 0,6 % av basbeloppet 254 kronor.
Traktamenten: nattraktamente 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer

Styrelsen föreslår stämman följande ändring av ersättningsnormerna för 2011:
– att lydelsen ”ersättningen för ungdomsidrott” ändras till ”ersättning till ungdomsverksamhet”, samt att ersättningen ökar från 25kr/medlem till 50 kr/medlem.
C.L. Stenman föreslår att 100% bidrag skall utgå för stängsling.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, utan ändring av bidraget för stängsling.

§ 8
Småviltsjakt för kommunmedborgare

Styrelsen föreslår till stämman att alla kommunmedborgare skall få rätt att lösa dygnskort för småviltsjakt på allmänningens marker, enligt samma regler som för delägare. Styrelsen föreslår ett jaktkortspris om 150 kr/dygn. C. L. Stenman, Henry Jakobsson och Lars Sundholm framförde motiveringar mot att kommunmedborgare skulle ges rätten att lösa dygnskort. Kurt Lennart Mikkelsson föreslog att man utför förändringen under en prövotid om två år.
Efter att talarlistan var tom, ställdes besluten mot varandra, genom fråga till stämman. Ordföranden kunde därefter konstatera att motionen avslogs.

§9
Motion: Driftsbidrag till Lilla Luleälvsvägarna

Ordföranden meddelade att motionen återkallats av sökanden, varför densamma ej skulle behandlas.

§ 10
Styrelsens förslag om att tillskjuta medel till Jokkmokks Allmänning AB

Styrelsen har fått in en ansökan från Jokkmokks Allmänning AB om ett aktieägartillskott om 1 000 000 kronor. Motiveringen är att flera intressanta företag har ansökt om att få samarbeta med Jokkmokks Allmänning AB. I dagsläget finns ~570 000 kr kvar av de 650 000kr som satsades 2004. För närvarande är Jokkmokks Allmänning AB delägare i Porjus Fiskodling AB. För att Jokkmokks Allmänning AB skall ha möjlighet att ingå samarbete med mer än ett av de intressanta företagen krävs att ansökt belopp beviljas. Styrelsen föreslår att stämman beviljar ansökan. C.L. Stenman var kritisk mot att ytterligare pengar skulle riskeras från Allmänningens kassa. Christer Berglund förtydligade att det står i Jokkmokks Allmännings stadgar att man skall gynna bygden, vilket detta borde vara ett bra exempel på. Sture Engfors föreslog efter en kortare motivering att stämman borde bifalla motionen. Genom fråga konstaterar därefter ordföranden att stämman beslutar att bevilja ansökan.

§11
Styrelsens budgetförslag för år 2011

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budgetförslag i vilken inkomsterna beräknas till 16 300 000 kronor och utgifterna till 10 412 000 kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 5 888 000 kronor för år 2011. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 238 000 kronor, ersättning till skogsbruket med 3 350 000 kronor och övriga ersättningar 710 000 kronor.

Av skogsvårdsersättningen på 1 500 000 kr tillerkännes SCA 375 000 kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 1 500 000 kr.
Enligt förslaget slutar inkomsterna på 16 816 000 kronor och driftsutgifterna på
16 602 000 kronor. Efter ordinarie anslagsverksamhet och avsättningar innebär detta ett beräknat överskott på 214 000 kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2011.

§ 12
Fyllnadsval av styrelsesuppleant

Valberedningen föreslår, efter nominering av SCA, inval av Morgen Yngvesson som styrelsesuppleant för Christer Berglund, SCA. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 13
Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB för år 2011

Valberedningen föreslår Annika Almqvist som allmänningsdelägarnas representant till årsmötet för Jokkmokk Allmänning AB.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14
Val av två revisorer och suppleanter för 2010 års räkenskaper

Valberedningen föreslår omval av Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk som suppleanter.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.


§ 15
Val av två ledamöter i valberedningen för år 2011 – 2012 

Som förslag till ledamöter föreslogs omval av Sture Engfors och Daniel Westman.
Stämman beslutar att välja Sture Engfors och Daniel Westman som ledamöter för perioden 2011 – 2012.

§16
Delgivningar och övriga frågor

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes 13 rotposter om totalt 20 399 m³sk till ett värde av 9 671 367 kronor eller 474kr/m³sk (313kr/m3sk, 2009).

Förvaltaren informerar om att älgjakten gått enligt följande:
Nedanför odlingsgränsen har 14 vuxna älgar skjutits (67%), samt 8 kalvar. Ovanför odlingsgränsen har 10 vuxna älgar skjutits (53 %), samt 1 kalv.

Skyttekrav för älg och björnjakt
Skyttekraven för jakt på inlöst reservatsmark har ökat, sedan avtalen sagts upp och förnyats. Enligt de nya avtalen skall de som jagar älg och björn utföra jägareförbundets skyttekrav i brons. Styrelsen har beslutat att endast de som har jaktmark som berör reservatområden skall utföra skytteproven enligt de nya kraven från Länsstyrelsen/ Naturvårdsverket. Styrelsen beslutar att skyttekraven för älg och björnjakt på Allmänningens egna mark kvarstår.

Reservatsinlösen – Sveaskog
Förvaltaren informerade att Sveaskog erbjudit Jokkmokks Allmänning ersättningsmark spritt över kommunen. Styrelsen anser att dessa ligger i konfliktområden för såväl rennäring som rekreationsintressen i kommunen. Styrelsen har därför avslagit erbjudandet, samt återigen framfört eget önskemål om utbytesmark.

Henry Jakobsson informerade om att en bok utgivits om Högträsk historia, samt att densamma finns att köpa av honom.

C.L. Stenman upplyste om att delägarna borde sätta sig in i problematiken kring äganderätten, samt att boken ”Äganderätten” skriven av Karin Åhman, finns utgiven i ämnet.

Jokkmokk, 2010-11-20

Christian Rimpi
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman 
Ordförande

Åke Hedlund

Henry Jakobsson

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.