JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2009-11-21

Tid: kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de 55 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordföranden presenterar att stämman varit utlyst i Norrbottens Kuriren och NSD den 6/11 samt i Reklam Journalen den 11/11. Ordföranden konstaterar därefter genom en fråga till stämman att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Lennart Högling och Åke Hedlund.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Ordföranden meddelade att röstlängden är utskriven torsdagen den 18/11. Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och Kurt-Lennart Mickelsson som vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma 2010.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.
§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor

Stämman beslutar att annonsering av 2010 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklamjournalen.

§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2010

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen, stämmans ordförande och vice ordförande, repr. i Jokkmokk Allmänning AB samt stämmans justeringsmän för år 2010, baserat på 2009 års basbelopp (42 800kr):
Årsarvode: stämmans ordförande, 5,6 % av basbeloppet 2 397 kronor (2 stämmor)
” : styrelsens ordförande, 66 % av basbeloppet 28 248 kronor.
” : övriga styrelseledamöter, 8,3 % av basbeloppet 3 552 kronor.
” : till var och en av stämman valda revisorer, 14% av basbeloppet 5 992 kr.
” : valberedningens sammankallande, 3 % av basbeloppet 1 284 kr.
Endagsarvode: styrelsens ledamöter, 2,5% av basbeloppet 1 070 kronor vid sammanträde och förrättningar.
” : valberedningens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 070 kronor.
” : stämmans vice ordförande, 2,5 % av basbeloppet 1 070 kronor.
” : repr. i Jokkmokks Allmänning AB, 2,5 % av basbeloppet 1 070 kronor.
” : stämmans justeringsmän, 0,6 % av basbeloppet 257 kronor.
Traktamenten: nattraktamente 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer

Styrelsen föreslår stämman följande ändringar av ersättningsnormerna för 2010:

I. Rågångsröjning 1,50: -/ löpmeter vid röjning av
full rågångsbredd, samt
uppmålning av gränser
II. Nybyggnation av vägar
4-D vägar eller bättre 25 kr/m Max 25000kr/ fastighet
4-D vägar eller bättre 35 kr/m Max 35000kr/ fastighet vid samordning
mellan fastigheter

Curt Lennart Stenman föreslår förutom styrelsens förslag att man även höjer ersättningen för hyggesrensning och förröjning från 600 kr/ha till 750 kr/ha.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag med tillägget att bidraget för hyggesrensning och förröjning ökas till 750 kr/ha.

§ 8
Bidragsansökningar

Porsi Intresseförening har ansökt om ett inventariebidrag om 20 000 kr. Styrelsen föreslår att stämman beviljar bidraget. Stämman beslutar att bevilja ansökan.

Curt Lennart Stenman har ansökt om ett bidrag till en rättstvist gällande reservatsbildning i Kvikkjokk. Styrelsen föreslår stämman att man beviljar ett bidrag om 50 % av kostnaden, dock max 100 000kr, samt att sökanden betalar tillbaka bidraget om han vinner målet.
Curt Lennart begär ordet för att förtydliga ärendet. Efter förtydligandet föreslår Sören Nilsson att ingen återbetalningsskyldighet skall åligga sökanden. Curt Lennart föreslår att principmedel skall gälla alla, samt att styrelsen skall kunna besluta i ärendet.
Stämman beslutar att bevilja bidraget enligt Curt Lennarts förslag.

§ 9
Jaktfrågor (motioner)

Motion inkommen från Urban Mattson att tillåta björnjakt även under älgjaktsuppehållet enligt samma regler som innan älgjakten startade (tillåtet att jaga björn på alla block), samt att tillåta att man lånar in hundförare, under all björnjakt. Styrelsen föreslår att man tillåter björnjakt enligt motionen, men att hundförare ej får lånas in för björnjakten. Förvaltaren förtydligar också att det enligt lag är tillåtet att använda valfritt eftersöks ekipage vid eftersök. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion har även inkommit från Curt Lennart Stenman att delägarna ej skall behöva betala jaktkort eller fällavgifter. Styrelsen hänvisar till vårstämmoprotokoll 1989-05-26, §7, skrivelsen innebär att jägarnas jakt ej skall subventioneras på de icke jagande delägarnas bekostnad.
Curt Lennart ifrågasätter ställningstagandet att delägarna skall behöva betala fällavgifter.
Ordföranden ställer frågan om vilka som är för styrelsens förslag och sedan vilka som är för Curt Lennarts förslag. Curt Lennart begär votering, men godkänner att en förenklad votering genomförs genom handuppräckning. Styrelsens förslag erhåller 40 röster och Curt Lennarts förslag 4 röster.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§10
Styrelsens budgetförslag för år 2010

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budgetförslag i vilken inkomsterna beräknas till 15 160 000 kronor och utgifterna till 10 100 000 kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 5 060 000 kronor för år 2010. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 255 000 kronor, ersättning till skogsbruket med 3 300 000 kronor och övriga ersättningar 700 000 kronor.

Av skogsvårdsersättningen på 1 500 000 kr tillerkännes SCA 375 000 kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 1 500 000 kr.
Enligt förslaget slutar inkomsterna på 15 526 000 kronor och driftsutgifterna på
15 202 000 kronor. Efter ordinarie anslagsverksamhet och avsättningar innebär detta ett beräknat överskott på 324 000 kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2010.

§ 11
Reservatsinlösen

Förvaltaren informerade stämman om de pågående markbytesaffärer som sker i samarbete med Naturvårdsverket och Sveaskog.
För närvarande är reservatsbildningen längst gången vid Tåresåive och Pärlaudden, där värdering skett samt ersättningsmark utsetts på Sveaskogs fastighet Görjeå 4:1.

Efter presentationen ställer förvaltaren en fråga om stämman beviljar styrelsen en generell befogenhet att godkänna ersättningsområden.

Stämman beslutar att ge styrelsen befogenhet att godkänna ersättningsmarker vid markbyten i samarbete med Naturvårdverket och Sveaskog.

§ 12
Markförsäljning – Vuollerims Motorförening

Vuollerims Motorförening har inkommit med en ansökan om att få köpa lös marken där Kartingbanan ligger. Styrelsen föreslår stämman att beviljar en försäljning av marken enligt bifogad karta.

Ordföranden ställer frågan att de som önskar bevilja en försäljning svarar ja, och de som är däremot svarar nej, till att bevilja en försäljning av marken.
Ordföranden konstaterar att stämman beslutat att bevilja försäljning av marken.

§ 13
Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB för år 2009

Valberedningen föreslår Annika Almqvist som allmänningsdelägarnas representant till årsmötet för Jokkmokk Allmänning AB.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
§ 14
Val av två revisorer och suppleanter för 2010 års räkenskaper

Valberedningen föreslår omval av Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk som suppleanter.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15
Val av två styrelseledamöter samt suppleanter för tiden 2010 – 2013

Mandattiden utgår för Gunnar Engström och Olov Gunnarstedt som ordinarie ledamöter. Som ersättare till Gunnar sitter Henry Hedman och som ersättare för Olov sitter Åke Enbom. Valberedningen föreslår omval för samtliga poster.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16
Val av tre ledamöter i valberedningen för år 2010 – 2011 samt fyllnadsval av en ledamot för 2010

Stämmans förslag till sammankallande för valberedningen är omval av Hubert Carlsson
Stämman beslutar att välja Hubert Carlsson till sammankallande 2010 – 2011.
Som förslag till övriga två ledamöter föreslogs omval av Lennart Högling och Ingvar Kvickström.
Stämman beslutar att välja Lennart Högling och Ingvar Kvickström som ledamöter för perioden 2010 – 2011.

Beträffande fyllnadsval efter Jan Ek för år 2010 föreslogs Sture Engfors.
Stämman beslutar att välja Sture Engfors som ledamot i valberedningen för år 2010.

§17
Delgivningar och övriga frågor

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes 12 rotposter om totalt 24657 m³sk till ett värde av 7 721 599 kronor eller 313 kr/m³sk.

Förvaltaren informerar om att älgjakten gått enligt följande:
Nedanför odlingsgränsen har 10 vuxna älgar skjutits (50 %) samt 4 kalvar. Ovanför odlingsgränsen har 11 vuxna älgar skjutits (69 %), samt 1kalv.

Förvaltaren informerade att förhandlingar med två vindkraftsföretag pågår, gällande etablering av vinkraftverk på Allmänningens mark.

Jokkmokk 2009-11-21

Christian Rimpi
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Lennart Högling 

Åke Hedlund

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.