JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2008-11-22
Tid: kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de ca 43 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Tommy Persson och Lennart Andrén.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och Kurt-Lennart Mickelsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2009.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor

Stämman beslutar att annonsering av 2009 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklamjournalen.


§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2009

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen, stämmans ordförande och vice ordförande, repr. i Jokkmokk Allmänning AB samt stämmans justeringsmän för år 2008, baserat på 2008 års basbelopp (41 000kr):
Årsarvode: stämmans ordförande, 5,6 % av basbeloppet 2 296 kronor (2 stämmor)
” : styrelsens ordförande, 66 % av basbeloppet 27 060 kronor.
” : övriga styrelseledamöter, 8,3 % av basbeloppet 3 403 kronor.
” : till var och en av stämman valda revisorer, 14% av basbeloppet 5 740 kr.
” : valberedningens sammankallande, 3 % av basbeloppet 1 230 kr.
Endagsarvode: styrelsens ledamöter, 2,5% av basbeloppet 1 025 kronor vid sammanträde och förrättningar.
” : valberedningens ledamöter, 2,5 % av basbeloppet 1 025 kronor.
” : stämmans vice ordförande, 2,5 % av basbeloppet kronor.
” : repr. i Jokkmokks Allmänning AB, 2,5 % av basbeloppet 1 025 kronor.
” : stämmans justeringsmän, 0,6 % av basbeloppet 246 kronor.
Traktamenten: nattraktamente 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer

Styrelsen föreslår stämman följande ändringar av ersättningsnormerna för 2008:
Under rubriken skogliga återväxtåtgärder föreslås ersättningen för markberedning samt bränning öka från 1 200 kr/ha till 1 400 kr/ha. Ersättningen för plantering samt hjälpplantering föreslås öka från 1,50 kr/planta till 1,60 kr/planta. Under rubriken skogliga beståndsvårdsåtgärder föreslås ersättningen för plant- och ungskogsröjning öka från 1200 kr/ha till 1300 kr/ha, och att röjningsbehov skall finnas enligt Allmänningens rekommendationer. Styrelsen föreslår även införande av bidrag till hyggesrensning med 600 kr/ha. Den maximala ersättningen föreslås också öka från 4500 kr/ha till 6000 kr/ha på en och samma trakt. Ansökningshandlingarna skall inlämnas till Allmänningens kontor.
Under rubriken ersättning till jordbruket föreslår styrelsen att maxbeloppet för gödsling mm höjs till 30 000 kr/år och brukningsenhet, samt att reseersättning för veterinärens resor, samt resor för hovslageri och klövvård skall öka till max 18,50 kr/mil.
Under övriga ersättningsnormer föreslår styrelsen ett införande av viltvårdsersättning på 250 kr/st, mot uppvisande av vildmink, mård, räv och mårdhund hos Jokkmokks Jakt och Fiske.
I övrigt föreslår styrelsen oförändrade ersättningsnormer.
Kurt-Lennart Stenman yrkar på en höjning av ersättning för plant- och ungskogsröjning under rubriken skogl. återväxtåtgärder från 1 300:- kronor/ha till 1 500:- kronor/ha.

Efter ställd proposition konstaterar ordförande att stämman beslutar i enlighet med Stenmans förslag vad gäller röjningsersättningen, i övrigt enligt styrelsens förslag.

§ 8
Bidragsansökningar

Förvaltaren presenterade inkommen motion från Porsi Bönehusförening, om bidrag på 100 000 kr till uppstarten av Jokkmokks Jokkes museum.
I enighet med styrelsens linje beslutar stämman att avslå bidragsansökan.

§9
Styrelsens budgetförslag för år 2009

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budgetförslag i vilken inkomsterna beräknas till 15 118 000 kronor och utgifterna till 8 667 000 kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 6 451 000 kronor för år 2009. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 280 000 kronor, ersättning till skogsbruket med 4 325 000 kronor och övriga ersättningar 680 000 kronor.

Av skogsvårdsersättningen på 1 600 000 kr tillerkännes SCA 400 000 kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 2 600 000 kr.
Enligt förslaget slutar inkomsterna på 15 829 000 kronor och driftsutgifterna på
14 724 000 kronor. Efter ordinarie anslagsverksamhet och avsättningar innebär detta ett beräknat överskott på 1 105 000 kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2008.

§ 10
Jaktfrågor

Förvaltaren presenterade Orsa Besparingsskogs skyttekrav om fullgörande av godkända serier på det så kallade ”björnpasset” (se bilaga), för jakt på björn på deras marker. Efter presentationen förklarade ordföranden ordet fritt. Efter en intressant diskussion beslutade mötet att man skriver in att respektive jägare som tänker jaga björn bör ha skjutit godkända serier i ”björnpasset”.

Efter inkommen motion från Curt Lennart Stenman behandlades motion om klarläggande av vilka bestämmelser som gäller avseende jakt på inköpta hemman, inlösta reservat samt markbyten med bland annat staten. Förvaltaren informerade om gällande regler, samt att bättre kartmaterial, med aktuella gränser, kommer att finnas tillgängligt inför nästa jaktår.

§ 11
Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB för år 2009

Valberedningen föreslår Annika Almqvist som allmänningsdelägarnas representant till årsmötet för Jokkmokk Allmänning AB.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12
Val av två revisorer och suppleanter för 2009 års räkenskaper

Valberedningen föreslår omval av Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk som suppleanter.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13
Val av tre ledamöter i valberedningen för åren 2009-2010

Mandattiden utgår för Jan Ek och Daniel Westman, stämman föreslår omval av båda två.
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
Till sammankallande för valberedningen valdes Hubert Karlsson, Purkijaur.

§ 14
Delgivningar och övriga frågor

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes 15 rotposter om totalt 17 857 m³sk till ett värde av 10 257 000 kronor eller 576 m³sk.

Kurt-Lennart Stenman yrkade om att Allmänningen skulle starta en stiftelse med fonderade medel, som delägarna kan söka bidrag från när delägarna processar mot olika myndigheter så som Länsstyrelsen, Skogstyrelsen och Statens naturvårdsverk ang. reservatsbildning, interimistiskt reservat eller biotopskydd m.m.
Stämman beslutade att styrelsen skall bereda frågan, och styrelsen presenterar ett svar till vårstämman.

Delägarna hade upplevt att soptömningen vid Sotaure fiskevårdsområde har fungerat dåligt under säsongen, samt lite/ingen ved. Vedstöld kom upp som en trolig orsak till det sist nämnda. Ett alternativ för att minska stöldbegärligheten är att lämna okluven ved.

Förvaltaren informerade om att tillvaratagandet av vindfällena i Njavve har gått bra, och att det mesta är omhändertaget. Totalt beräknas omkring 30 000 m3 ha blåst omkull på Allmänningens mark.

Jokkmokk 2008-11-22

Christian Rimpi
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Tommy Persson

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.