JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2007-11-17
Tid: kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk
Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de ca 47 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Kurt-Lennart Mickelsson, Vuollerim och Gunnar Engström, Vuollerim.

§ 3
Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma.

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och nyval av Kurt-Lennart Mickelsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2007.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor.

Stämman beslutar att annonsering av 2008 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklamjournalen.

§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2008.

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen, stämmans ordförande och vice ordförande, repr. i Jokkmokk Allmänning AB samt stämmans justeringsmän för år 2008:
Årsarvode: stämmans ordförande, 5,6% av basbeloppet 2.257:- kronor (2 stämmor)
” : styrelsens ordförande, 66% av basbeloppet 26598:- kronor.
” : övriga styrelseledamöter, 8,3% av basbeloppet 3.345:- kronor.
” : till var och en av stämman valda revisorer, 14% av basbeloppet 5.642:-.
” : valberedningens sammankallande, 3% av basbeloppet 1.209:-.
Dagarvode: styrelsens ledamöter, 2% av basbeloppet 806:- kronor vid sammanträde och förrättningar.
” : valberedningens ledamöter, 2% av basbeloppet 806:- kronor.
” : stämmans vice ordförande, 2% av basbeloppet 806:- kronor.
” : repr. i Jokkmokks Allmänning AB, 2% av basbeloppet 806:- kronor.
” : stämmans justeringsmän, 0,6% av basbeloppet 242:- kronor.
Basbeloppet för närvarande 40.300:- kronor (år 2007).
Traktamenten: nattraktamente 100:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer.

Styrelsen föreslår stämman följande ändringar av ersättningsnormerna för 2008:
Under rubriken ersättning till jordbruket föreslås, att ersättning till plöjning införes om 500:- kronor per hektar. För att ersättningen skall utbetalas gäller samma bestämmelser som för öppna landskap och att ersättningen tillsammans med konstgödsel m.m, dikning maximeras till 17.976:-/år och brukningsenhet och indexregleras enl. konsumentprisindexet för september månad.
Styrelsen föreslår även att för stängselmaterialersättningen, skall stycket under anmärkning strykas.
I övrigt föreslår styrelsen oförändrade ersättningsnormer.
Kurt-Lennart Stenman yrkar på en höjning av ersättningen till bränning under rubriken skogl. återväxtåtgärder från 1000:- kronor/ha till 1200:- kronor/ha.

Efter ställd proposition konstaterar ordförande att stämman beslutar i enlighet med Stenmans förslag vad gäller bränningsersättningen i övrigt enligt styrelsens förslag.

Lennart Högling tog upp frågan om inte Allmänningen skall införa skottpengar på mårdhund.
Stämman beslutar uppdra åt styrelsen att bereda ärendet.

 

§ 8
Styrelsens budgetförslag för år 2008.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budgetförslag i vilken inkomsterna beräknas till 15.222.000:- kronor och utgifterna till 7.563.000:-kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 7.659.000:- kronor för år 2008.
Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 280.000:- kronor, ersättning till skogsbruket med 4.304.000:- kronor och övriga
ersättningar med 680.000:- kronor.
I övriga ersättningar ingår ett bidrag om 25:- kronor per medlem som är 20 år eller yngre, som idrottsföreningar har möjlighet att söka för att stödja ungdomsidrotten inom kommunen. Vidare kommer styrelsen att utdela ett stipendium om 10.000:- kronor till någon drivande ledare eller duktig ungdom, på höstmarknaden i Jokkmokk.

Av skogsvårdsersättningen på 1,6 Mkr tillerkännes SCA 400.000:- kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 2.600.000:- kr.
Enligt förslaget slutar inkomsterna på 15.904.000:- kronor och driftsutgifterna på
13.485.000:- kronor. Efter ordinarie anslagsverksamhet och avsättningar innebär detta ett beräknat överskott på 2.419.000:- kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2008.

§ 9
Reservatsinlösen från fastigheten Kåjkul 2:3.

Statens Naturvårdsverk har värderat ett markområde, del av Kåikul 2:3, för att bilda Görjeåns Naturreservat. Området omfattar 56,7 hektar varav 51,4 hektar produktivmark med ett virkesförråd om totalt 5933 m3sk.
Statens Naturvårdsverk erbjuder Allmänningen 1,5 miljon kronor, styrelsen föreslår stämman att verket får lösa in ovannämnda område för 1,5 miljon kronor.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 10
Jaktfrågor.

Styrelsen föreslår stämman ett förtydligande av vem som får lösa gästjaktkort: Allmänningsdelägaren eller den med överlåten jakträtt som löst jaktkort för småvilt, får lösa ett gästjaktkort för småvilt per jakttillfälle för 100:- kronor

Styrelsen föreslår även stämman följande ändring: Delägare eller den med överlåten jakträtt, som löst storviltskort får lösa dygnskort för älg för 50:- kronor till barn, mågar och sonhustrur, för att jaga tillsammans med jakträttsinnehavaren om övriga i jaktlaget sanktionerar detta.

Styrelsen föreslår även stämman följande ändring vad gäller anhörighetsjakten: Barn. mågar, sonhustrur, äktahälft och föräldrar till jakträttsinnehavaren ( delägaren eller den med överlåten jakträtt ), skall ha rätt att lösa ett årskort för småvilt för 300:- kronor, ungdomar – 25 år eller yngre, får lösa ett årskort för småvilt för 100:- kronor.

§ 11
Val av tre ledamöter och suppleanter i allmänningsstyrelsen för åren 2008-2011.

Valberedningen föreslår omval av Anders Matsson, Vuollerim som ordinarie ledamot med Tommy Karlsson, Purkijaur som suppleant, omval av Christer Berglund, Piteå som ordinarie ledamot med Peter Nilsson, Purkijaur som suppleant och omval av Roger Kvickström, Strömnäs som ordinarie ledamot med Elisabeth Olsson, Jokkmokk som suppleant.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12
Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB för år 2008.

Valberedningen föreslår Annika Almqvist som allmänningsdelägarnas representant till årsmötet för Jokkmokk Allmänning AB.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13
Val av två revisorer och suppleanter för 2008 års räkenskaper.

Valberedningen föreslår omval av Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk som suppleanter.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14
Val av tre ledamöter i valberedningen för åren 2008-2009.

Mandattiden utgår för Hubert Karlsson, Lennart Högling och Ingvar Kvickström,
omval av samtliga föreslås.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Till sammankallande för valberedningen valdes Hubert Karlsson, Purkijaur.

 

 

§ 15
Delgivningar och övriga frågor.

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes 14 rotposter om totalt 20.753 m³sk till ett värde av 10.134.032:- kronor eller 488:-/m³sk.

Henry Jakobsson tog upp frågan om hur mycket skogsmark som skall skyddas och vad begreppet nyckelbiotop innebär för markägaren.
Kurt-Lennart Stenman ansåg att om detta med myndigheternas behandling av markägarna får fortsätta, kommer markägarnas äganderätt att försvinna.
Peter Nilsson föreslog att styrelsen skall skicka in en insändare till tidningarna och redovisa vilken oro som de privata hemmansägarna känner inför myndigheternas bemötande.
Kurt-Lennart Stenman yrkade om att Allmänningen skulle starta en stiftelse med fonderade medel, som delägarna kan söka bidrag från när delägarna processar mot olika myndigheter så som Länsstyrelsen, Skogstyrelsen och Statens naturvårdsverk ang. reservatsbildning, interrimistiskt reservat eller biotopskydd m.m.
Christer Berglund informerade om vad begreppet nyckelbiotop betyder och vad det innebär för markägarna samt att det är Skogsstyrelsen som äger begreppet. Vidare informerade han om att det är inom Jokkmokks kommun som myndigheterna hittar de flesta skogarna med höga naturvärden.

Stämman beslutade att styrelsen skall utforma en skrivelse (insändare), undertecknat allmänningsdelägarna i Jokkmokks kommun.
Stämman beslutade även att styrelsen skall bereda frågan om att skapa en stiftelse med fonderade medel som delägarna ska kunna söka medel från, vid olika processer som inte deras egna försäkringar täcker.

Jokkmokk 2007-11-17

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Kurt-Lennart Mickelsson

Gunnar Engström

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.