JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2006 11 18
Tid: kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström hälsar de ca 42 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Thure Jönsson, Jokkmokk och Bernt Enlund, Jokkmokk.

§ 3
Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma.

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och omval av Åke Hedlund som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2007.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor.

Stämman beslutar att annonsering av 2007 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklamjournalen.

§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2007.

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen och stämmans ordförande för år 2007:
Årsarvode: stämmans ordförande, 5,6% av basbeloppet 2.223:- kronor (2 stämmor)
” : styrelsens ordförande, 66% av basbeloppet 26.202:- kronor.
” : övriga styrelseledamöter, 8,3% av basbeloppet 3.295:- kronor.
” : till var och en av stämman valda revisorer, 14% av basbeloppet 5.558:-.
” : valberedningens sammankallande, 3% av basbeloppet 1.191:-.
Dagarvode: styrelsens ledamöter, 2% av basbeloppet 794:- kronor vid sammanträde och förrättningar.
” : valberedningens ledamöter, 2% av basbeloppet 794:- kronor.
Basbeloppet för närvarande 39.700:- (år 2006).
Traktamenten: nattraktamente 100:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer.

Styrelsen föreslår stämman följande ändringar av ersättningsnormerna för 2007:

Skogliga återväxtåtgärder: Ersättningen för markberedning höjs från 1000:- /ha till 1200:-/ha, för plantering höjs ersättningen från 1:25/ planta till 1:50/ planta.
Ny text i anmärkningar: Innan åtgärd utföres skall den vara godkänd av Skogsstyrelsen eller Allmänningen.

Skogliga beståndsvårdande åtgärder: Mekanisk lövsanering tas bort, åtgärden ingår i plant- och ungskogsröjning.
Ny text i anmärkningar: Röjning i plant- eller ungskog. Röjningsbehov skall föreligga enl. skogsstyr:s eller Allmänningens rek.
Skogsgödsel. Ersättningstaket höjs från 10.000:- till 30.000:-.

Totala ersättningsbeloppet för skogsvård höjs från 3.900:-/ ha till 4.500:-/ ha.

Ersättning till jordbruket: Resekostnader för Veterinärens -, hovslageriets – och klövvårdens resor höjs från 17:-/ mil till max 18:-/ mil.

Övriga bidrag, fiskyngelinköp, under rubriken ersättningens storlek, tilläggs texten, bidrag utbetalas endast för fiskyngel från ovannämnda odling. Om lämplig fisk inte finns att tillgå, kontaktas allm. förvaltaren eller ordförande.
Jägarexamens kurslitteraturskostnader skall styrkas.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
§ 8
Styrelsens budgetförslag för år 2007.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budget-förslag i vilken inkomsterna beräknas till 14.233.000:- kronor och utgifterna till 7.043.000:- kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 7.180.000:- kronor för år 2007. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 268.000:- kronor, ersättning till skogsbruket med 4.023.000:- kronor och övriga
ersättningar med 675.000:- kronor.
Av skogsvårdsersättningen på 1,4 Mkr tillerkännes SCA 350.000:- kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 2.500.000:- kr. Enligt förslaget slutar inkomsterna på 14.690.000:- kronor och driftsutgifterna på 12.650.000:- kronor. Efter ordinarie anslagsverksamhet och avsättningar innebär detta ett beräknat överskott på 2.040.000:- kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2007.

§ 9
Val av två revisorer och suppleanter för 2007 års räkenskaper.

Valberedningen föreslår nyval av Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av suppleanten Annika Almqvist, Mattisudden och nyval av suppleanten Karin Hövenmark, Jokkmokk.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 10
Val av två ledamöter i valberedningen för åren 2007-2008.

Mandattiden utgår för Jan Ek, Mattisudden och Daniel Westman, Vajkijaur.
Omval av båda föreslås.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
Till sammankallande för valberedningen valdes Jan Ek, Mattisudden.

§ 11
Delgivningar och övriga frågor.

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning såldes samtliga
16 utbjudna rotposter om totalt 28.976 m³sk till ett värde av 10.913.056:- kronor eller 376:62/m³sk.
Vidare informerades det om att Jokkmokks Allmänning lämnat in ett yttrande beträffande Nordiska Samekonventionen och att Norrbottens Allmänningars förbund lämnat ett yttrande beträffande Jakt- och Fiskeutredningen.
I båda yttrandena avvisades förslagen.

Bildandet av reservatet vid Björkberget med ersättningsmark från Sveaskog är slutförd,ansökan om fastighetsbildning är inlämnad.

§ 12
Avslutning.

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande Henry Hedman delägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Jokkmokk 2006 11 18

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare
Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Thure Jönsson

Bernt Enlund

(I samband med stämmomiddagen överlämnades en guldklocka och blomsterbukett till Birgit Carlsson för hennes goda insatser under sina 25 år på skogsförvaltningen).