JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2005 11 19
Tid: kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk
Styrelseordförande Åke Hedlund hälsar de ca 49 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll väljes Henry Jakobsson, Jokkmokk och Hubert Karlsson, Purkijaur.

§ 3
Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma.

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och nyval av Åke Hedlund som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2006.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor.

Stämman beslutar att annonsering av 2006 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.
§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2006

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen och stämmans ordförande för år 2006:
Årsarvode: stämmans ordförande, 5,6% av basbeloppet 2.206:- kronor (2 stämmor)
” : styrelsens ordförande, 66% av basbeloppet 26.004:- kronor.
” : övriga styrelseledamöter, 8,3% av basbeloppet 3.270:- kronor.
” : till var och en av stämman valda revisorer, 14% av basbeloppet 5.516:-.
” : valberedningens sammankallande, 3% av basbeloppet 1.182:-.
Dagarvode: styrelsens ledamöter, 2% av basbeloppet 788:- kronor vid sammanträde och förrättningar.
” : valberedningens ledamöter, 2% av basbeloppet 788:- kronor.
Basbeloppet för närvarande 39.400:- (år 2005).
Traktamenten: nattraktamente 85:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer.

Styrelsen föreslår stämman att medlemsstödet till pensionärsföreningarna höjs från 20:-till 25:-/medlem.
I övrigt föreslår styrelsen oförändrade ersättningar för år 2006.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8
Motion från Vuollerim Jaktskytteklubb om bidrag till viltmålsbana.

Vuollerim Jaktskytteklubb ansöker om 15.000:- kronor i bidrag till att bygga en viltmålsbana i Vuollerim. Syftet med viltmålsbanan är att öka möjligheterna till övnings-skytte.

Styrelsen beslutar föreslå stämman att man skall bevilja ett bidrag på 10.000:- kronor.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9
Styrelsens budgetförslag för år 2006.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budget-förslag i vilken inkomsterna beräknas till 13.477.000:- kronor och utgifterna till 6.541.000:- kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 6.936.000:- kronor för år 2006. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 283.000:- kronor, ersättning till skogsbruket med 3.673.000:- kronor och övriga ersättningar med 608.000:- kronor. Av skogsvårdsersättningen på 1,3 Mkr tillerkännes SCA 325.000:- kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 2.200.000:- kr. Enligt förslaget slutar inkomsterna på 13.964.000:- kronor och driftsutgifterna på 11.647.000:- kronor. Efter ordinarie anslagsverksamhet och avsättningar innebär detta ett beräknat överskott på 2.317.000:- kronor.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2006.

§ 10
Val av två ledamöter och suppleanter i allmänningsstyrelsen för år 2006-2009 samt fyllnadsval av två suppleanter för åren 2006-2007.

Valberedningen föreslår omval av ledamoten Gunnar Engström, Vuollerim med Henry Hedman, Brändön som suppleant samt nyval av Olov Gunnarstedt, Kåbdalis som ordi-narie ledamot med Åke Enbom, Vajkijaur som suppleant. Nyval av Tommy Karlsson, Purkijaur som suppleant för Anders Mattsson samt nyval av Peter Nilsson, Purkijaur som suppleant för Christer Berglund.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11
Val av två revisorer och suppleanter för 2006 års räkenskaper.

Valberedningen föreslår omval av Elsa Holmström, Kuouka och Karin Hövenmark, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av suppleanten Annika Almqvist, Mattisudden och nyval av suppleanten Jan Erik Hedlund, Jokkmokk.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12
Val av tre ledamöter i valberedningen för åren 2006-2007.

Mandattiden utgår för Hubert Karlsson, Ingvar Kvickström och Lennart Högling.
Omval av samtliga föreslås.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
Till sammankallande för valberedningen valdes Jan Ek, Mattisudden.

§ 13
Delgivningar och övriga frågor.

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning den såldes samtliga
17 utbjudna rotposter om totalt 27.372 m³sk till ett värde av 8.519.697:- kronor eller 311:25/m³sk.

Naturvårdsverket meddelar att bildandet av reservatet vid Björkberget med ersättnings-mark från Sveaskog AB kommer att ske i början av år 2006.

Vidare informerar förvaltaren om att vid röstning för flerägda fastigheter, om man är två eller flera ägare röstar man lika per fastighet. I flerägda fastigheter måste den som skall rösta ha en fullmakt från övriga delägare. Delägare kan dessutom företräda en annan fastighet med annan fullmakt.

Vidare informerar förvaltaren om att eftersom Birgit Carlsson kommer att sluta sin tjänst hos Allmänningen på egen begäran försommaren 2006 kommer Allmänningen att anställa en skogstjänsteman våren 2006.

§ 14
Avslutning.

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande Henry Hedman delägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.
Jokkmokk 2005 11 19

Sture Engfors

Allmänningsförvaltare
Justeras:

Henry Hedman

Ordförande

Henry Jakobsson

Hubert Karlsson

(I samband med stämmomiddagen avtackades den avgående styrelseordföranden Åke Hedlund för sina insatser i styrelsen med en gåva och en blomsterbukett.
Ordförande Åke Hedlund tackade för gåvorna och tackade både styrelse och personal för det goda samarbetet under den tid han suttit i allmänningsstyrelsen, samt önskade Allmänningen lycka till i framtiden).