JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2004 11 20
Tid: kl. 11.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk
Styrelseordförande Åke Hedlund hälsar de ca 58 närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll väljes Göte Jakobsson, Vajmat och Daniel Westman Vajkijaur.

§ 3
Godkännande av röstlängd.

Stämman beslutar godkänna den dagsaktuella röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma.

Valberedningen föreslår omval av Henry Hedman som ordförande och omval av Stig Nilsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2005.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. kungörelser av allmänningsstämmor.

Stämman beslutar att annonsering av 2005 års stämmor skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

§ 6
Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för år 2005

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedningen och stämmans ordförande för år 2005:
Årsarvode: stämmans ordförande, 5,6% av basbeloppet 2.201:- kronor (2 stämmor)
” : styrelsens ordförande, 66% av basbeloppet 25.938:- kronor.
” : övriga styrelseledamöter, 8,3% av basbeloppet 3.262:- kronor.
” : till var och en av stämman valda revisorer, 14% av basbeloppet 5.502:-.
” : valberedningens sammankallande, 3% av basbeloppet 1.179:-.
Dagarvode: styrelsens ledamöter, 2% av basbeloppet 786:- kronor vid sammanträde och förrättningar.
” : valberedningens ledamöter, 2% av basbeloppet 786:- kronor.
Basbeloppet för närvarande 39.300:- (år 2004).
Traktamenten: nattraktamente 85:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum
enligt faktura).

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§ 7
Styrelsens förslag till ersättningsnormer.

Styrelsen föreslår stämman följande ändrade ersättningar för 2005:

Under rubriken ”Skogliga beståndsvårdsåtgärder” Stämpling ersättningens storlek 75% på planerings-, stämplingskostnad och stämplingshandlingar. Anmärkning färg ingår.

Under rubriken ”Ersättning för jordbruk” i Öppna landskap ingår även plöjning och djup-fräsning.
Stängselmaterial i Anmärkning (innefattar även elaggregat).

Under rubriken ”Övriga ersättningar” Jägarexamen Anmärkning 25 år eller yngre och är skriven i Jokkmokks kommun. Intyg om avlagd jägarexamen skall uppvisas.

I övrigt föreslår styrelsen oförändrade ersättningsnormer för år 2005.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8
Motion från Gunnar Brännström om verksamhetsbidrag till byagårdar.

Byamännen i Vajkijaur genom Gunnar Brännström föreslår att allmänningsstämman beslutar om ett årligt driftbidrag på 50:-/uppvärmd m². Bidraget skall utgå till byagårdar som hålles uppvärmda och brukas året om och drivs ideéllt av byaföreningarna.

Styrelsen har behandlat frågan och anser att Allmänningen ej skall lämna bidrag till driften, men föreslår stämman ett årligt stöd till byagårdarna om 3.000:- kronor/år till de byagårdar som uppfyller de bestämmelser som stämman har beslutat ang. inventariebidraget.

Styrelsen föreslår vidare att detta bidrag skall ersätta inventariebidraget, men de bya-gårdar som ej har fått ut 50.000:- kronor till inventarier skall få detta om man uppfyller bestämmelserna som beslutats på stämman 98 11 21, §8.

Gunnar Brännström yrkar på bifall av hans motion.

Efter ställd proposition konstaterar ordförande att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag.

Votering begäres och skall verkställas under överinseende av justeringsmännen.

Ordförande fastställer propositionsordningen vilket innebär att den som röstar enligt styrelsens förslag skriver ja på röstsedeln och den som röstar enligt Gunnar Brännströms motion skriver nej på röstsedeln.

Efter avslutad röstning vidtager rösträkning. Efter sammanräkning och reducering av röstetal meddelar ordförande följande resultat:
Styrelsens förslag har erhållit 6,43033% av rösterna,
Gunnar Brännströms förslag har erhållit 0,62032% av rösterna, vilket innebär att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9
Tårrajaur byaförening ansöker om bidrag till inventarier.

Tårrajaur byaförening ansöker om ett bidrag på 20.000:- kronor för inköp av inventarier till deras byalokal.
Styrelsen beslutar föreslå stämman att bevilja ett bidrag på 20.000:- kronor för att förnya inventarierna i byalokalen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10
Vajkijaur byagårdsförening ansöker om bidrag till inventarier.

Vajkijaur byagårdsförening ansöker om ett bidrag på 30.000:- kronor för inköp av inventarier.
Styrelsen föreslår stämman att bevilja ett bidrag på 20.000:- kronor för att förnya inventarierna i byalokalen.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11
Randijaur medborgarhusförening ansöker om bidrag till inventarier.

Randijaur byamän ansöker om ett bidrag på 30.000:- kronor till inventarier och reparationer av medborgarhuset i Randijaur.
Styrelsen föreslår stämman att avslå ansökan om bidrag till inventarier och rep av medborgarhuset eftersom det ägs av Jokkmokks kommun och driftbidrag utgår från kommunen.

Stämman beslutar i enligt med styrelsens förslag.

§ 12
Ansökan om bidrag till tryckning av boken om byn Kojkul.

Birgit Larsson-Auna ansöker om ett ekonomiskt bidrag för framställning och tryckning av boken ”Kojkul en skogssameby i förändring”.
Styrelsen beslutar föreslå stämman ett bidrag om 10.000:- kronor för tryckning av ovan nämnda bok.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13
Stipendium till utbytesstudenter bosatta i Jokkmokks kommun.

Birgit Hagsten, Padjerim föreslår att Jokkmokks Allmänning avsätter 50.000:- kronor till ett stipendium för utbytesstudenter mellan 15 och 18 år bosatta i Jokkmokks kommun. Stipendiet tillfaller organisationen ”Youth för understanding” som ansvarar för ansökningar och uttagning av lämpliga studenter.

Styrelsen föreslår stämman att avslå ansökan.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14
Ansökan från Jokkmokks Ridklubb om bidrag.

Jokkmokks Ridklubb ansöker om ett bidrag till inköp av en ny häst för ca 50.000:- kronor och till inköp av ridutrustning för ca 20.000:- kronor.

Styrelsen beslutar föreslå stämman att ridklubben skall få ett bidrag om 5.000:- kronor.

Roger Fjällström föreslår att stämman skall bevilja Jokkmokks Ridklubb ett bidrag på 20.000:- kronor.

Efter ställd proposition konstaterar ordförande att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Vuollerims Ridklubb har inkommit med en liknande ansökan om ett bidrag till inköp av en häst för en kostnad av 50.000:- kronor och till transportkostnader och utrustning för 20.000:- kronor.

Styrelsen föreslår stämman att även Vuollerims Ridklubb skall få 5.000:- kronor i bidrag vilket blir stämmans beslut.

§ 15
Delägarskap i Porjus Fiskodling.

Styrelsen föreslår allmänningsstämman att sälja sitt delägarskap (20%) i Porjus Fiskodling till Jokkmokks Allmänning AB som också övertar villkorslånet på 150.000:- kronor.
Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att Jokkmokks Sockenallmänning överför ovan nämnda belopp till Jokkmokks Allmänning AB.

Efter en kort diskussion om verksamheten inom Porjus Fiskodling AB beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16
Styrelsens budgetförslag för år 2005.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för skogsförvaltningens budget-förslag i vilken inkomsterna beräknas till 13.509.000:- kronor och utgifterna till 6.858.000:- kronor vilket innebär ett beräknat överskott på 6.651.000:- kronor för år 2005. Enligt särskild bilaga till budgeten föreslås ersättning till jordbruket utgå med 259.000:- kronor, ersättning till skogsbruket med 3.340.000:- kronor och övriga ersättningar med 640.000:- kronor. I utdelning till delägarna föreslår styrelsen 2 Mkr. Enligt förslaget slutar inkomsterna på 14.125.000:- kronor och driftsutgifterna på 11.680.000:- kronor. Efter ordinarie anslagsverksamhet och avsättningar innebär detta ett beräknat överskott på 2.445.000:- kronor.

Sören Nilsson önskar att styrelsen skall vara observant på att ersättningen till skogs-bruket minskar i förhållande till jordbruks- och övriga ersättningar.

Stämman beslutar godkänna budgeten för år 2005.

§ 17
Val av två revisorer och suppleanter för 2005 års räkenskaper.

Valberedningen föreslår omval av Elsa Holmström, Kuouka och Karin Hövenmark, Jokkmokk som ordinarie revisorer samt omval av suppleanten Annika Almqvist, Mattisudden och nyval av suppleanten Jan Erik Hedlund, Jokkmokk.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18
Val av två ledamöter i valberedningen för åren 2005-2006.

Mandattiden utgår för Roger Fjällström och Jan Ek.
Omval av Roger Fjällström och Jan Ek föreslås.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
Till sammankallande för valberedningen valdes Jan Ek, Mattisudden.

§ 19
Delgivningar och övriga frågor.

Förvaltaren informerar om att vid höstens rotpostförsäljning den 28 september 2004 såldes samtliga 19 utbjudna rotposter om totalt 29.704 m³sk till ett värde av 9.567.694:- kronor eller 322:10/m³sk.

Kurt Lennart Stenman tar upp frågan om det inte är lämpligt att Allmänningen tar bort kuvertavgiften på 100:- kronor för stämmomiddagen. Han föreslås komma in med en motion till vårstämman.

§ 20
Avslutning.

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande Henry Hedman delägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.
Jokkmokk 2004 11 20
Sture Engfors
Allmänningsförvaltare
Justeras:

 

Henry Hedman
Ordförande

 

Göte Jakobsson

 

Daniel Westman

(I samband med stämmomiddagen överlämnades en guldklocka och en blomsterbukett till Ellinor Westberg för hennes goda insatser under sina 25 år på skogsförvaltningen).