ERSÄTTNINGSNORMER FÖR ALLMÄNNINGSDELÄGARE

från 2017 01 01

Alla ersättningsansökningar ska lämnas till Allmänningskontoret.

Resp. skogsvårdsåtgärder skall utföras enligt skogsvårdslagens anvisningar och Allmänningens rekommendationer.
Kartskiss och eventuella fakturakopior skall medfölja ansökan.

Ändamål Ersättningens storlek Anmärkning
Innan åtgärd utförs skall den vara godkänd av Allmänningen.
a) Skogl. återväxtåtgärder
Hyggesrensning och förröjning 750:- / ha Vid förhyggesrensning skall ansökan inkomma senast 1 månad innan avverkning, men utbetalas efter att avverkningen är utförd.
 Markberedning 1.600:- / ha Såväl maskinellt som manuellt
 Bränning 1.400:- ha
 Sådd 350:- / ha
 Plantering 1,60 kr / planta (För arbete och plantor)
 Hjälpplantering 1,60 kr / planta
Skyddsdikning i anslutning till fullständiga återväxtåtgärder 50% på grävningskostn Åtgärd och kostnad skall sanktioneras av Allmänningen

b) Skogl. beståndsvårdsåtgärder.

Ändamål Ersättningens storlek Anmärkning
Plant- och ungskogsröjning 1.600:-/ha Röjning i plant- eller ungskog.
Röjningsbehov skall föreligga enligt Allmänningens rekommendationer.
Stämpling 75% på planerings- och stämplingskostnad samt stämplingshandlingar Färg ingår.
Skogsbruksplaner och data-program från t.ex. pcSkog 75% på verklig kostnad Max vart 10:e år
Digitalisering av byakartor 75%
Skogsgödsel 50% på verklig kostnad Dock max 30.000:- (ca 20-25 ha)
Rågångsröjning 1,50 / löpmeter vid
röjning av full rågångsbredd, samt uppmålning av gränser
 Utgår vid behov, max vart tionde år
Skogsdikning 50% på grävningskostnad Åtgärd och kostnad skall god-kännas av LST och sanktioneras av Allmänningen
Motorsågskörkort A, B och C 75 % på verklig kostnad

Kompletta ansökningar för skogsvårdsutdelningarna inkomna senast den femtonde varje månad
utbetalas den sista samma månad.

Ändamål Ersättningens storlek Anmärkning
Nybyggnation av vägar .
4-D vägar eller bättre 50 kr/m Max 100.000 kr/fastighet
4-D vägar eller bättre 70 kr/m Max 140.000 kr/fastighet vid samordning mellan fastigheter

 

Upprustning av skogsbilvägar (ej statsbidragsvägar) Budgettak 500 000 kr
Grusning 50 % Bidrag för upprustning medges så länge budgeterade medel räcker.
Hyvling 50 % – För vägsamf.föreningar skall org.nr anges på ansökan
Kantskärning 50 % Arbetsplan samt kostnadsberäkning skall bifogas ansökan.
Buskröjning 50 %
Grusning/Grusåtervinning 50 %
Grävning/Dikning 50 %
Trumbyten 50 % Åtgärden ska styrkas av godkänd konsult
Broar 50 % Åtgärden ska styrkas av godkänd konsult

Ansök i god tid för att medel inom budgettak ska reserveras !!!

Särskild prövning sker i varje enskilt fall !

Åtgärd av vandringshinder 20 % Åtgärden skall vara sanktionerad av Skogsstyrelsen samt utföras i samarbete med godkänd konsult (NOKÅS-bidrag 70 % av kostnaden

Ersättningar till jordbruket

Ändamål Ersättningens storlek Anmärkning
* Konstgödsel, inkl. torkad hönsgödsel, fröer, ogräs-bekämpning, jordbrukskalk och utsädespotatis 50% * Dessa ersättningar är tillsammans maximerade till 20.000:-/år och brukningsenhet.
* Dikning 50% av verklig kostnad eller 8:- kr / löpmeter För självverksamma jordbrukare
* Plöjning 500:- / ha Samma bestämmelser som för öppna landskap.
Veterinärens resor Resekostnader dock max 18:50 / mil
Hovslageri och klövvård Resekostnader dock max 18:50 / mil
Öppna landskap 500:- / ha och år för mark som hålles öppen För att utdelning skall betalas krävs att arealen är större än eller lika med 0,5 ha samt redovisas på karta.
Utdelning sker endast till mantalssatt jord och betalas ut till ägaren av marken
Röjning av igenvuxen åkermark 1500:-/ha Åtgärden skall först godkännas av Allmänningen
Avbytare och djurskötsel 50% på högst 12 dagar/år och djurägare för avbytarens kostnad
Djurhållning 150:-/år för nöt från 6 mån, samt 45:-/år för get och får
Stängselmateriel 50 % på inköpt stängsel-material för hållande av nöt, får, get, häst
Seminering Max. 500:-/nypåbörjat djur
Vatten och avlopp 50% av material- och installationskostnad (från brunn till kran i kök inkl. hydrofor) Max 10.000:- kronor. Gäller ej grävning, elledning (värmekabel) etc. Delägaren skall vara mantalskriven på fastigheten. Ingen ersättning för fraktkostnad.
Tvättmaskiner (2011-2020) 50%, dock max. 3.000:- för inköpt tvättmaskin Per hushållsfastighet och delägaren skall vara bosatt i kommunen.
Takplåt (på ekonomibyggnad) 50% på plåtkostnad och tillbehör (spik etc.) (Normalpris på plåt). Ingen ersättning för fraktkostnad.
Övriga
Fiskyngelinköp 50% på inköpta yngel med utgångspunkt från Kusträsk fiskodlings priser. Bidrag utbetalas endast för yngel från ovannämnda odling.
Om lämplig fisk ej finns att tillgå där, skall kontakt tas med allm.förvaltaren eller ordförande för förhands- besked om bidrags- berättigande
För 3-somrig eller större lämnas endast 25%-ig ersättning. Utbetalas endast till person som äger skogs-fastighet inom Jokkmokks kommun eller är mantalskriven där.
Särskilt stöd till ungdoms-verksamhet 100:- / medlem Stödet utgår för medlem under 20 år. Medlemsförteckning med födelseår bifogas.
Pensionärsföreningar 35:- / medlem. Medlemsförteckning bifogas.
Viltvårdsersättning för vildmink, mård, räv, mårdhund och grävling 250:- / djur. Utbetalas endast till person som äger skogsfastighet inom Jokkmokks kommun eller är mantalsskriven där. Underkäke uppvisas hos Jokkmokks Jakt & Fiskevårds-förening där även skottpengar utkvitteras.
Jägarexamen Kurslitteratur 25 år eller yngre och är skriven i Jokkmokks kommun. Intyg om avlagd jägarexamen skall uppvisas. Kostnaden för kurslitteratur skall styrkas.

OBS! Bidrag till moms utbetalas ej!

Blankett för ansökan om ersättning – för utskrift

Ersättningsnormer 2017 som pdf-fil. Ladda ner och skriv ut (3 sidor)!