JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

 

PROTOKOLL

 

Dag:                                                          2014-05-15
Tid:                                                            kl. 17.00
Plats:                                                        Allmänningskontoret, Jokkmokk
Ordförande:                                             Thure Jönsson, vice ordf.

Vice stämmoordförande Thure Jönsson öppnar stämman och hälsar närvarande delägare välkomna.

§ 1

Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

 

§ 2

Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Katarina Eriksson och Elisabeth Ohlsson.

 

§ 3

Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd i befintligt skick.

 

§ 4

Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2013, samt ansvarsfrihet för styrelsen

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information angående 2013 års bokslut och förvaltningsberättelse. Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 280 378 kronor. Intäkterna från 2013 års avverkning uppgick till totalt 611 693 kronor.

Till delägarna har avsatts 200 000 kronor för utdelning sommaren 2014.

Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

 

§ 5

Information om pågående mineralprospektering

Förvaltaren informerade i korthet om Jokkmokk Iron Mines, Eurasian Minerals och Gunnar Jonssons pågående och planerade provborrningar väster om Jokkmokk. Arbetena med detta kommer att fortsätta under 2014.

Efter en stunds diskussion var talarlistan tom, varpå ordföranden tackade för informationen.

 

§ 6

Övriga frågor och delgivningar.

Då inga ytterligare frågor förekom tackar ordföranden för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Jokkmokk 2014-05-15                                                                      Justeras:

 

Thure Jönsson                                                                                  Christian Rimpi
Ordförande                                                                                         Allmänningsförvaltare

 

Katarina Eriksson                                                                             Elisabeth Ohlsson