JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:
Tid:
Plats:

2013-05-21
kl. 16.00
Allmänningskontoret, Jokkmokk

Stämmoordförande Sten Eriksson öppnar stämman och hälsar närvarande delägare välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Marie-Louise Öhlund och Elisabeth Ohlsson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2012, samt ansvarsfrihet för styrelsen

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information angående 2012 års bokslut och förvaltningsberättelse. Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 265 969 kronor. Intäkterna från 2012 års avverkning uppgick till totalt 824 315 kronor.
Till delägarna har avsatts 500 000 kronor för utdelning sommaren 2013.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§ 5
Information om pågående mineralprospektering

Förvaltaren informerade i korthet om de pågående och planerade provborrningarna och den provbrytning som är planerad att utföras under 2013 av Jokkmokk Iron Mines och Eurasian Minerals. Kortfattat kan nämnas att JIMAB´s provborrningar kommer att fortsätta under sommaren 2013, och provbrytningen är planerad att genomföras under några av sommarveckorna. Eurasian Minerals har, även de, planerat att komma i gång med markundersökningarna under sommaren. De prospekterar i första hand efter koppar och guld.

§ 6
Övriga frågor och delgivningar. 

Då inga ytterligare frågor förekom tackar ordföranden för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Jokkmokk 2013-05-21                                   Justeras:

 

Sten Eriksson                                                Christian Rimpi      
Ordförande                                                    Allmänningsförvaltare

 

Marie-Louise Öhlund                                       Elisabeth Ohlsson