JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:
Tid:
Plats:

2012-05-22
kl. 16.00
Allmänningskontoret, Jokkmokk

Stämmoordförande Elisabet Olsson öppnar stämman och hälsar närvarande delägare välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Marie-Louise Öhlund och Sten Eriksson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2011, samt ansvarsfrihet för styrelsen

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information angående 2011 års bokslut och förvaltningsberättelse. Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 512 366 kronor. Intäkterna från 2011 års avverkning uppgick till totalt 906 750 kronor.
Till delägarna har avsatts 300 000 kronor för utdelning sommaren 2012.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

§ 5
Beowulf Mining / Jokkmokk Iron Mines

Förvaltaren informerade i korthet om de pågående markundersökningarna inom prospekteringsområdet. Kortfattat kan nämnas att provborrningarna kommer att fortsätta under sommaren 2012, och man har som plan att få provbrytningstillståndet beviljat till nästa fältsäsong.

§ 6
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren meddelar att Länsstyrelsen har beslutat att ta ut 100 kr i fällavgift för älgkalv 2012.

Kurt-Lennart Mickelsson tog upp frågan möjligheterna att erhålla ersättningsmark vid reservatsbildning. Roger Kvickström samt förvaltaren gav ett förtydligande om förutsättningarna i dagsläget, varav kan nämnas att privatpersoner fick ta del av det förra bytespaketet med ersättningsmark från Sveaskog. Det kommande paketet kommer med största sannolikhet att rikta sig till bolag. 2011 fick dock Lantmäteriet och Länsstyrelsen i Norrbotten en reprimand från Jordbruksverket, där man förtydligade att Allmänningar och Besparingsskogar skall klassas som bolag.
Fördelen med detta i dagsläget är att vi sannolikt även denna gång kommer att erbjudas ersättningsmark.
Då inga ytterligare frågor förekom tackar ordföranden för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Jokkmokk 2012-05-22                                                                      Justeras:

 

Elisabet Ohlsson                                                                              Christian Rimpi     
Ordförande                                                                                                                             Allmänningsförvaltare

 

Marie-Louise Öhlund                                                                       Sten Eriksson