JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:
Tid:
Plats:

 

2011-05-25
kl. 16.00
Allmänningskontoret, Jokkmokk
Stämmoordförande Elisabet Olsson öppnar stämman och hälsar närvarande delägare välkomna.§ 1
Utlysning av stämma
Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ture Jönsson och Sten Eriksson.

§ 3
Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2010
Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information angående 2010 års bokslut och förvaltningsberättelse. Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 498 240 kronor. Intäkterna från 2010 års avverkning uppgick till totalt 1 075 304 kronor.
Till delägarna har avsatts 300 000 kronor för utdelning sommaren 2011. Av handlingarna kan även utläsas att markbytet vid Fällberget/Suoksåive med Sveaskog och Naturvårdsverket genomförts. 900 000 kronor erlades i mellanskillnad.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2010.

§ 5
Reservatsinlösen
Förvaltaren gjorde en genomgång av ersättningsmarken från fastigheten Jokkmokk Suoksåive 5:1. Förvaltaren informerade även stämman om hur gränsdragningen för jakträtten är fastställd.§ 6
Övriga frågor och delgivningar.
Förvaltaren informerade stämman om att en ny anbudsperiod för jakten under perioden 2012-2016 kommer upphandlas till hösten. Ytterligare information kommer till delägarna under hösten.

Förvaltaren gjorde en närmare presentation om hur gruvprojekteringen går, samt hur tidsplaneringen för gruvprojektet ser ut.
Ordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.

 

Jokkmokk 2011-05-25                             Justeras:

 

Elisabet Ohlsson                                    Christian Rimpi                                     Ordförande                                              Allmänningsförvaltare

Ture Jönsson                                            Sten Eriksson