JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:
Tid:
Plats:

Närvarande:

2010-06-02
kl. 16.00
Allmänningskontoret, Jokkmokk

Elisabet Olsson, ordf.
Marie-Louise Öhlund
Sten Eriksson
Roger Kvickström
Ulf Larsson
Sture Engfors
Christian Rimpi

Stämmoordförande Elisabet Olsson öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sture Engfors och Sten Eriksson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2009

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information ang. 2009 års bokslut och förvaltningsberättelse. Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 192 704 kronor. Intäkterna från 2009 års avverkning uppgick till totalt 457 919 kronor.
Till delägarna har avsatts 200 000 kronor för utdelning sommaren 2010. Av handlingarna kan även utläsas att förvärvet av fastigheten Jokkmokk Kåikul 4:1 slutförts, samt slutlikviden om 990 000 kronor erlagts.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2009.
§ 5
Reservatsinlösen

Förvaltaren presenterade framförhandlat reservatsinlösens förslag vid Fällberget, och utbytesmark från fastigheten Jokkmokk Suoksåive 5:1. Förvaltaren informerade stämman om föreslagen mellanlikvid om 900 000 kronor, att erlägga för Jokkmokks Nybyggesallmänning. Stämman beslutar att godkänna föreslagen ersättningsmark samt mellanlikvid.
§ 6
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren informerade stämman om att en avverkning försålts underhand för att finansiera markbytet med NVV.

Ordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.

 

Jokkmokk 2010-06-02

 

Christian Rimpi 
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Elisabet Olsson
Ordförande

 

Sture Engfors

Sten Eriksson