JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 
Tid:
Plats:
Närvarande:
2009-06-02 
kl. 16.00
Allmänningskontoret, Jokkmokk

Elisabet Olsson, ordf.
Marie-Louise Öhlund
Sten Eriksson
Roger Kvickström
Ulf Larsson
Kurt-Lennart Mickelsson
Sture Engfors
Christian Rimpi

Stämmoordförande Elisabet Olsson öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Marie-Louise Öhlund och Sten Eriksson.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2008

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information ang. 2008 års bokslut och förvaltningsberättelse. Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 94 554 kronor. Intäkterna från 2007 års avverkning uppgick till totalt 737 595 kronor att utdelas under två år. Årets intäkt blev 368 798 kronor.
Till delägarna har avsatts 300 000 kronor för utdelning sommaren 2009.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2008.

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 5
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren informerade stämman om att en stämplad rotpost kommer att bjudas ut till
försäljning under året.

Ordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.

Jokkmokk 2009-06-02

 

Christian Rimpi
Allmänningsförvaltare
Justeras:

Elisabet Olsson
Ordförande

 

Marie-Louise Öhlund

 

Sten Eriksson