JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2008-06-02
Tid: kl. 18.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk
Närvarande: Sten Eriksson, ordf.
Roger Kvickström
Ulf Larsson
Kurt-Lennart Mikkelsson
Sture Engfors
Christian Rimpi
Stämmoordförande Sten Eriksson öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ulf Larsson och Kurt-Lennart Mikkelsson.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2007.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information ang. 2007 års bokslut och förvaltningsberättelse. Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 122.670 kronor. Intäkter från avverkning uppgår till totalt 737.595 kronor att utdelas under två år.
Till delägarna har avsatts 200.000 kronor för utdelning sommaren 2008.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 5
Övriga frågor och delgivningar.

Inga rotposter kommer att bjudas ut till försäljning under år 2008.

Ordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.

Jokkmokk 2008-06-02

 

Christian Rimpi
Allmänningsförvaltare
Justeras:

Sten Eriksson
Ordf.

Ulf Larsson

Kurt-Lennart Mikkelsson