JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2007-05-31
Tid: kl. 15.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk
Stämmoordförande Sten Eriksson öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ines Nilsson och Thure Jönsson.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2006.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information ang. 2006 års bokslut och förvaltningsberättelse varav kan utläsas att Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 7.847:- kronor och att till delägarna har avsatts 100.000:- kronor för utdelning sommaren 2007.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

§ 5
Övriga frågor och delgivningar.

Allmänningsförvaltaren redovisade Nybyggesallmänningens skogsinnehav inom Vuollerimsskifteslag samt informerar om att en rotposter kommer att utbjudas till försäljning under år 2007.

Då några ytterligare frågor eller delgivningar ej förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.

Dag 2007-05-31
Sture Engfors
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Sten Eriksson
Ordförande

Ines Nilsson

Thure Jönsson