JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2006 06 07
Tid: kl. 16.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk
Stämmoordförande Sten Eriksson öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Marie Louise Öhlund och Thure Jönsson.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2005.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information ang. 2005 års bokslut och förvaltningsberättelse varav kan utläsas att Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 24.792:- kronor och att i utdelning till delägarna har avsatts 150.000:- kronor för utdelning sommaren 2006.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2005.

§ 5
Reglementsändringar.

Styrelsen föreslår stämman följande ändringar av reglementet. I § 7, 3: e stycket, byts ordet ”införlivning” mot ”förvärv” samt ”8-16 §§” ersätts med ”8-9 §§”, i §11 byts ordet ”införlivning” mot ”förvärv”, i § 28 stryks sista meningen som börjar med ”Ersättning till den av länstyrelsen utsedde….”och vidare föreslår styrelsen att ordet ”skogsvårdsstyrelsen” ersätts med ”skogsstyrelsen” i § 9, § 10 moment 3 och 4, §11, § 23 och § 33.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 6
Övriga frågor och delgivningar.

Allmänningsförvaltaren informerar om att en rotposter kommer att utbjudas till försäljning under år 2006.

Då några ytterligare frågor eller delgivningar ej förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.

Dag 2006 06 07
Sture Engfors
Allmänningsförvaltare
Justeras:

Sten Eriksson
Ordförande

Marie Louise Öhlund

Thure Jönsson