JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2005 05 26
Tid: kl. 14.30
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk

Stämmoordförande Henry Hedman öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sten Eriksson och Thure Jönsson.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2004.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort information ang. 2004 års bokslut och förvaltningsberättelse varav kan utläsas att Nybyggesallmänningen redovisar ett överskott på 159.090:- kronor och att i utdelning till delägarna har avsatts 150.000:- kronor för utdelning sommaren 2005.
Stämman beslutar godkänna förvaltnings- och revisionsberättelsen, fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2004.

§ 5
Övriga frågor och delgivningar.

Allmänningsförvaltaren informerar om att två rotposter kommer att utbjudas till försäljning under år 2005.
Vidare informerar förvaltaren om att vid röstning för flerägda fastigheter, om man är två eller flera ägare röstar man lika. I flerägda fastigheter måste den som skall rösta ha med sig en fullmakt från övriga delägare. Delägare kan företräda en annan fastighet med en fullmakt.

Då några ytterligare frågor eller delgivningar ej förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.

Jokkmokk 2005 05 26

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Sten Eriksson

Thure Jönsson