JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA
PROTOKOLL

 

Dag:                                                          2014-11-26
Tid:                                                            kl. 17.00
Plats:                                                        Allmänningskontoret, Jokkmokk

 

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga 8 närvarande välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Elisabeth Olsson och Marie Louise Öhlund.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna röstlängd utskriven 2014-11-26 i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma

Marie Louise Öhlund föreslår val av Thure Jönsson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2015, samt val av Sten Eriksson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2015.

Stämman beslutar i enlighet med Öhlunds förslag, varpå Thure övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Stämmans utlysande

Styrelsen föreslår att 2015 års stämmor skall annonseras i NSD och Kuriren, samt för kännedom i Reklamjournalen och på hemsidan.

Stämman beslutar att utannonsering av stämmorna 2015 skall ske enligt styrelsens förslag.

§ 6
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2015

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2015 enligt Bb 2014.
Årsarvode till ordförande 1 110 kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 550 kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 550 kronor.
Nattraktamente, 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 1110 kronor.

§ 7
Val av två revisorer och suppleanter för år 2015

Till ordinarie revisorer valdes Annika Almqvist, Mattisudden och Jan Erik Hedlund Jokkmokk.
Stämman valde därefter Susanne Fällman, Jokkmokk och Karin Hövenmark, Jokkmokk, till suppleanter.

§ 8
2015 års budget

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag. I budgeten beräknas intäkterna uppgå till 820 000 kronor. Utdelning till delägarna beräknas till 300 000 kronor. 2015 års resultat beräknas till 142 000 kronor.

Stämman beslutar att fastställa 2015 års budget, enligt styrelsens förslag.

§ 9
Övriga frågor och delgivningar

Förvaltaren informerade även om att en rotpost på 2570 m³sk är försåld på Nybygges-allmänningen under 2014. Rotposten inbringade 287,88 kr/m³fub (2013: 276,28 kr/m³fub), totalt 739 859 kronor.

Förvaltaren informerade även lite kort om JIMAB´s verksamhet under året.

Då inga ytterligare frågor förekom avslutar ordförande stämman.

 

Jokkmokk, 2014-11-26

Thure Jönsson                                                                                  Christian Rimpi
Ordförande                                                                                        Allmänningsförvaltare

Elisabeth Olsson                                                                              Marie Louise Öhlund