JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA
PROTOKOLL

 

Dag:                                                          2013-11-26
Tid:                                                            kl. 18.00
Plats:                                                        Allmänningskontoret, Jokkmokk

 

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga 9 närvarande välkomna.

Ordföranden tackade avgående styrelseledamot Kurt Lennart Mickelsson med en blombukett samt en liten present.

 

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Thure Jönsson och Marie Louise Öhlund.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna röstlängd utskriven 2013-11-26 i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma

Marie Louise Öhlund föreslår omval av Sten Eriksson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2014, samt omval av Thure Jönsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2014.

Stämman beslutar i enlighet med Öhlunds förslag, varpå Sten övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Stämmans utlysande

Ordföranden konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

Styrelsen föreslår att 2014 års stämmor skall annonseras i NSD och Kuriren, samt för information i Reklamjournalen och på hemsidan.

Stämman beslutar att utannonsering av stämmorna 2014 skall ske enligt styrelsens förslag.


§ 6
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2014

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2014 enligt Bb 2013.

Årsarvode till ordförande 1 113 kronor.

Årsarvode till stämmans ordförande 557 kronor (två stämmor).

Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 557 kronor.

Nattraktamente, 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).

Dagarvode för styrelseledamöter, 1113 kronor.

§ 7
Val av två styrelseledamöter samt suppleanter för perioden 2014 – 2017

Stämman föreslår nyval av Katarina Eriksson som ordinarie ledamot, samt omval av Lars-Uno Larsson som ersättare. Stämman föreslår därefter omval av Ulf Larsson med Peter Lindström som ersättare.


§ 8
Val av två revisorer och suppleanter för år 2014

Till ordinarie revisorer valdes Annika Almqvist, Mattisudden och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Stämman valde därefter Susanne Fällman, Jokkmokk och Karin Hövenmark, Jokkmokk, till suppleanter.

§ 9
2014 års budget

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag. I budgeten beräknas intäkterna uppgå till 670 000 kronor. Utdelning till delägarna beräknas till 200 000 kronor. 2014 års resultat beräknas till 161 000 kronor.

Stämman beslutar att fastställa 2014 års budget, enligt styrelsens förslag.

§ 10
Övriga frågor och delgivningar

Förvaltaren informerar stämman om det skogliga tillståndet, samt de naturvärden som eventuellt finns på Nybyggesallmänningens marker efter en fråga från Mickelsson.
Förvaltaren informerade även om att en rotpost på 2700 m³sk är försåld på Nybygges-allmänningen under 2013. Rotposten inbringade 276,28kr/m³fub (2012: 367,55 kr/m³fub), totalt 611 693 kronor.
Då inga ytterligare frågor förekom avslutar ordförande stämman.

 

Jokkmokk, 2013-11-26

Sten Eriksson                                                                                    Christian Rimpi
Ordförande                                                                                        Allmänningsförvaltare

Justeras:

Thure Jönsson                                                                                  Marie Louise Öhlund