JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:                                                          2012-11-22
Tid:                                                            kl. 18.00
Plats:                                                         Allmänningskontoret, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma
Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Elisabeth Olsson och Marie Louise Öhlund.

§ 3
Godkännande av röstlängd
Stämman beslutar godkänna röstlängd utskriven 2012-11-22 i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma
Marie Louise Öhlund föreslår val av Sten Eriksson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2013, samt nyval av Thure Jönsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2013.
Stämman beslutar i enlighet med Öhlunds förslag.
Sten övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Stämmans utlysande
Styrelsen föreslår att 2013 års stämmor skall annonseras i NSD och Kuriren, samt för information i Reklamjournalen och på hemsidan.
Stämman beslutar att utannonsering av stämmorna 2013 skall ske enligt styrelsens förslag.

§ 6
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2012
Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2012 enligt index.
Årsarvode till ordförande 1 100 kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 550 kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 550 kronor.
Nattraktamente, 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 1100 kronor.

§ 7
Val av två revisorer och suppleanter för år 2013
Till ordinarie revisorer valdes Annika Almqvist, Mattisudden och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Stämman valde därefter Susanne Fällman, Jokkmokk och Karin Hövenmark, Jokkmokk, till suppleanter.

§ 8
2013 års budget
Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag. I budgeten beräknas intäkterna uppgå till 920 000 kronor. Utdelning till delägarna beräknas till 200 000 kronor. 2013 års resultat beräknas till 432 000 kronor.
Stämman beslutar att fastställa 2013 års budget, enligt styrelsens förslag.

§ 9
Övriga frågor och delgivningar
Förvaltaren informerade även om att en rotpost på 2735 m³sk är försåld på Nybyggesallmänningen under 2012. Rotposten inbringade 367,55 kr/m³fub (2011: 511,65 kr/m³fub), totalt 824 315 kronor.

Förvaltaren informerade om de fortsatta provborrningarna i Kallak, samt om den dialog som Sockenallmänningen har med Jokkmokk Iron Mines och deras samarbetspartners.
Efter framförd presentation diskuterades kring malmfyndigheten, samt hur Jokkmokks samhälle kan tänkas påverkas av en gruvetablering.

Då inga ytterligare frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.
Jokkmokk, 2012-11-22
Sten Eriksson                                                                                     Christian Rimpi
Ordförande                                                                                        Allmänningsförvaltare

Marie Louise Öhlund                                                                         Elisabeth Olsson