JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag:      2011-11-29
Tid:       kl. 18.00
Plats:     Allmänningskontoret, Jokkmokk

 

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ulf Larsson och Marie Louise Öhlund.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna röstlängd utskriven 2011-11-29 i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma

Kurt Lennart Mickelsson föreslår omval av Elisabeth Ohlsson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2012, samt nyval av Sture Engfors som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2012.
Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag.
Elisabeth övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Stämmans utlysande

Styrelsen föreslår att 2012 års stämmor skall annonseras i NSD och Kuriren, samt för information i Reklamjournalen och på hemsidan.
Stämman beslutar att utannonsering av stämmorna 2012 skall ske enligt styrelsens förslag.

§ 6
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2012 

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2012 enligt index.
Årsarvode till ordförande 1 070 kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 535 kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 535 kronor.
Nattraktamente, 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 1070 kronor.

§ 7
Val av två revisorer och suppleanter för år 2012

Till ordinarie revisorer omvaldes Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Stämman omvalde suppleanterna Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk.

§ 8
2012 års budget

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag. I budgeten beräknas intäkterna öka till 1 270 000 kronor på grund av ökad avverkning, samt en utdelning till delägarna med 500 000 kronor. 2012 års resultat beräknas till 602 000 kronor. Stämman beslutar att fastställa 2012 års budget, enligt styrelsens förslag.

§ 9
Markavyttringsfond 

Styrelsen har föreslagit till stämman att avsätta 50 % av den beskattade vinsten till markavyttringsfond, för närvarande finns drygt 355 000 kr i markavyttringsfond. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 10
Jaktfrågor

Styrelsen föreslår till stämman att man ändrar stämmobeslut 2006-11-17 om utarrendering av högviltsjakten i Småträsk, Suoksjokk (samt Fällbergets reservat) och reservatet vid Storspikberget, i femårsperioder. Styrelsen föreslår till stämman att arrendera ut högviltsjakten till grannjaktlagen till samma pris som övriga utarrenderade hemman (i dagsläget 2 kr/ha). Nybyggets allmänningsdelägare skall i sådant fall ha förtur, sedan Sockenallmänningens delägare om det är flera sökanden. Kurt Lennart Mickelsson deltog inte i styrelsens föreslagna beslut till stämman.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
Stämman beslutar att ett nytt utskick skall göras till alla berörda.

§ 11
Övriga frågor och delgivningar

Förvaltaren informerade även om att en rotpost på 1327 m³sk är försåld på Nybygges-allmänningen under 2011. Rotposten inbringade 511,65 kr/m³fub (2010: 483,28 kr/m³fub), totalt 556 700 kronor.

Då inga ytterligare frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.

Jokkmokk, 2011-11-29
Elisabeth Ohlsson                                                                              Christian Rimpi
Ordförande                                                                                         Allmänningsförvaltare

Ulf Larsson                                                                                         Marie Louise Öhlund