JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2010 11 24
Tid: kl. 16.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk
Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga 8 närvarande välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Sture Engfors och Sten Eriksson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna röstlängd utskriven 2010-11-24 i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma

Kurt Lennart Mickelsson föreslår omval av Elisabeth Ohlsson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2011, samt omval av Sten Eriksson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2011.
Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag.
Elisabeth övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Stämmans utlysande

Stämman beslutar att utannonsering av stämmorna 2011 skall ske i Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Reklam Journalen.

§ 6
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2011 

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2011 enligt index.
Årsarvode till ordförande 1 060 kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 530 kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 530 kronor.
Nattraktamente, 100 kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 1060 kronor.

§ 7
Val av två revisorer och suppleanter för år 2011

Till ordinarie revisorer omvaldes Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Stämman omvalde suppleanterna Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk.

§ 8
2011 års budget

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag. I budgeten föreslås intäkterna öka till 925 000 kronor på grund av ökad avverkning, samt en utdelning till delägarna med 300 000 kronor. 2010 års resultat beräknas till 361 000 kronor. Stämman beslutar att fastställa 2011 års budget, enligt styrelsens förslag.

§ 9
Övriga frågor och delgivningar
Styrelsen föreslår stämman att avsätta 50 % av 2010 års vinst till markavyttringsfond. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Förvaltaren informerade även om att en rotpost på 2225 m³f är försåld på Nybygges-allmänningen under 2010. Rotposten inbringade 483,28 kr/m³f, totalt 1 075 304 kronor.

Roger Kvickström informerade om att en björn skjutits på Nybyggesallmänningen under höstens jakt. Kurt Lennart Mickelsson informerade ytterligare i ärendet.

Då inga ytterligare frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.
Jokkmokk, 2010-11-24

Christian Rimpi 
Allmänningsförvaltare
Justeras:

Elisabeth Ohlsson
Ordförande

Sture Engfors

Sten Eriksson