JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2009 11 23
Tid: kl. 16.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk
Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga 10 delägare välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Ture Jönsson och Sten Eriksson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna röstlängd utskriven 2009-11-23 i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma

Kurt Lennart Mickelsson föreslår omval av Elisabeth Ohlsson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2010, samt omval av Sten Eriksson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2010.
Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag.
Elisabeth övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Stämmans utlysande

Stämman beslutar att utannonsering av stämmorna skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

§ 6
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2010 

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2010 enligt index.
Årsarvode till ordförande 1.070:- kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 535:- kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 535:- kronor.
Nattraktamente, 100:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 1070 kronor.
§ 7
Val av 2 styrelseledamöter samt suppleanter

Sture Engfors föreslog omval av Ulf Larsson och Curt Lennart Mickelsson som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Peter Lindström och Lars Uno Larsson som suppleanter. Stämman beslutar enligt Stures förslag.

§8
Val av två revisorer och suppleanter för år 2010

Till ordinarie revisorer omvaldes Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Stämman omvalde suppleanterna Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk.

§ 9
2010 års budget

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag. I budgeten föreslås intäkterna öka till 800 000 kronor på grund av ökad avverkning, samt en utdelning till delägarna med 300 000 kronor. 2010 års resultat beräknas till 464 000 kronor. Stämman beslutar att fastställa 2010 års budget, enligt styrelsens förslag.

§ 10
Reservatsinlösen – Markbyte med Sveaskog

Förvaltaren informerade om pågående markbytesaffär med Sveaskog. Styrelsen föreslår att det kallas till extra stämma för att godkänna aktuell markbytesaffär. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§11
Övriga frågor och delgivningar

Under året har fastigheten Kåikul 4:1 förvärvats. Fastigheten är totalt 151,7 ha, med en produktiv areal om 102,5 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 4574 m3sk.

Förvaltaren informerade även om att en rotpost på 1238m3sk är försåld på Nybyggesallmänningen under 2009. Rotposten inbringade 369,89 kr/m3sk, totalt 457 919 kr.

Då inga ytterligare frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.
Jokkmokk, 2009-11-23

Christian Rimpi

Allmänningsförvaltare
Justeras:

Elisabeth Ohlsson 
Ordförande

Ture Jönsson

Sten Eriksson