JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2008 11 26
Tid: kl. 16.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Marie Louise Öhlund och Sten Eriksson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma

Kurt Lennart Mickelsson föreslår nyval av Elisabeth Ohlsson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2009. Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag.
Elisabeth övertar klubban och tackar för förtroendet.
Kurt Lennart Mickelsson föreslår nyval av Sten Eriksson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2009.
Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag.

§ 5
Ang. annonsering

Allmänningsstämman beslutar att utannonsering av stämmorna skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

§ 6
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2009

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2009.
Årsarvode till ordförande 1.000:- kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 500:- kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 500:- kronor.
Nattraktamente, 100:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 1025:- kronor.

§ 7
Val av två revisorer och suppleanter för år 2009

Till ordinarie revisorer omvaldes Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Omval av suppleanterna Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk.

§ 8
2009 års budget

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag. I budgeten föreslås en utdelning till delägarna med 200 000 kronor, samt upprättande av en ny skogsbruksplan till en kostnad av ~90 000 kr.

Stämman beslutar att fastställa 2009 års budget.

§ 9
Övriga frågor och delgivningar

Förvaltaren informerar om att Nybyggesallmänningen inte har sålt någon rotpost under 2008, men att en avverkning på ~700 m3 kommer att göras under 2009.
Då inga övriga frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.

Jokkmokk, 2008-11-26

 

Christian Rimpi
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Elisabeth Ohlsson
Ordförande

Sten Eriksson

Marie Louise Öhlund