JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2007-11-16
Tid: kl. 16.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Thure Jönsson och Marie-Louise Öhlund.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma.

Kurt-Lennart Mickelsson föreslår omval av Sten Eriksson som ordförande och omval av Ture Jönsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2008. Stämman beslutar i enlighet med Kurt-Lennart Mickelssons förslag, varefter Sten Eriksson övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. annonsering.

Allmänningsstämman beslutar att utannonsering av stämmorna skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

§ 6.

Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2008.

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2008.
Årsarvode till ordförande 1.000:- kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 500:- kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 500:- kronor.
Nattraktamente, 100:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 806:- kronor.

§ 7
Val av två revisorer och suppleanter för år 2008.

Till ordinarie revisorer omvaldes Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Till suppleanter omvaldes Annika Almqvist, Mattisudden och Karin Hövenmark, Jokkmokk.

§ 8
2008 års budget.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjort budgetförslag i vilken också föreslås en utdelning till delägarna med 300.000:- kronor.

En enhällig stämma beslutar att fastställa 2008 års budget.

§ 9
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren informerar om att Nybyggesallmänningen har sålt 1 rotpost om 1 378 m³sk för totalt 737.595:- kronor eller 535:26 /m³sk.
Området inom Suoksjokk-blocket som Länsstyrelsen vill lösa in till naturreservat, har ännu inte värderats av Statens Naturvårdsverket.

Vidare beslutade stämman att uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten att lägga höststämman för Nybyggesallmänningen efter Sockenallmänningens höststämma.

Då inga övriga frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat
intresse.
Dag 2007-11-16.

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Sten Eriksson
Ordförande

Thure Jönsson

Marie-Louise Öhlund