JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

 

Dag: 2006 11 17
Tid: kl. 16.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk

 

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Thure Jönsson och Marie Louise Öhlund.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma.

Kurt Lennart Mickelsson föreslår omval av Sten Eriksson som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2007. Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag.
Sten Eriksson övertar klubban och tackar för förtroendet.
Roger Kvickström föreslår omval av Thure Jönsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2007.
Stämman beslutar i enlighet med Kvickströms förslag.

§ 5
Ang. annonsering.

Allmänningsstämman beslutar att utannonsering av stämmorna skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

 
§ 6.
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2007.

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2007.
Årsarvode till ordförande 1.000:- kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 500:- kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 500:- kronor.
Nattraktamente, 100:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 794:- kronor.

§ 7
Jaktarrenden.

Styrelsen föreslår höststämman att utarrendera storviltjakten inom Nybyggesallmänningens Suokksjokksblock och Småträskblocket inklusive Statens naturvårdsverks marker om totalt c:a 756 ha inom delägarkretsen under en 5-årsperiod, 1/5 av arrendet inbetalas varje år senast den 28 februari.
Vidare föreslår styrelsen stämman att på hemmanen Siknäs, Spadnijaur Henriksdal och Vuollerim 7:38 utarrendera jakten för 2:- kronor per hektar till angränsande jakt-, eller byalag.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 8
Val av två revisorer och suppleanter för år 2007.

Till ordinarie revisorer nyvaldes Anna Karlsson, Jokkmokk och Jan Erik Hedlund Jokkmokk. Omval av suppleanten Annika Almqvist, Mattisudden och nyval av suppleanten Karin Hövenmark, Jokkmokk.

§ 10
2007 års budget.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjorda budgetförslag i vilken också föreslås en utdelning till delägarna med 150.000:- kronor.

En enhällig stämma beslutar att fastställa 2007 års budget.

§ 11
Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren informerar om att Nybyggesallmänningen har sålt 1 rotpost om 244 m³sk för totalt 92.204:- kronor eller 377:89/m³sk.
Vidare lämnades en kort information om Nybyggesallmänningens markinnehav. Stämman beslutar att förvaltaren till nästa vårstämma skall lämna uppgifter på skogstillståndet på de två senaste inköpta fastigheterna i Vuollerim.
Då inga övriga frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.

Dag 2006. 11. 17.

 

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Sten Eriksson
Ordförande

Thure Jönsson

Marie Louise Öhlund