JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2005 11 18
Tid: kl. 17.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll väljes Thure Jönsson och Marie Louise Öhlund.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma.

Kurt Lennart Mickelsson föreslår nyval av Sten Eriksson som ordförande i allmänningsstämman och nyval av Thure Jönsson som vice ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2006.
Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag. Sten Eriksson övertar klubban och tackar för förtroendet.

§ 5
Ang. annonsering.

Allmänningsstämman beslutar att utannonsering av stämmorna skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

§ 6.

Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2006

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2006.
Årsarvode till ordförande 1.000:- kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 500:- kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 500:- kronor.
Nattraktamente, 85:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 788:- kronor.

§ 7
Försäljning av mark i Vuollerim till Jokkmokks kommun..

Jokkmokks kommun vill köpa ett markområde om 2,5 ha, (gamla soptippen) av Jokkmokks Nybyggesallmänning belägen på fastigheten Vuollerim 7:38, för totalt 10.000:- kronor eller 4.000:-/ha.

Styrelsen beslutar föreslå stämman att Jokkmokks kommun får förvärva markområdet.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 8
Val av två ledamöter och suppleanter i allmänningsstyrelsen för åren 2006-2009.

Marie Louise Öhlund föreslår omval av Kurt Lennart Mickelsson och Ulf Larsson som ordinarie styrelseledamöter, vilket även blir stämmans beslut.
Ulf Larsson föreslår omval av suppleanten Lars Uno Larsson och nyval av suppleanten Peter Lindström, vilket även blir stämmans beslut.

§ 9
Val av två revisorer och suppleanter för år 2006.

Till ordinarie revisorer omvaldes Elsa Holmström, Kuouka och Karin Hövenmark, Jokkmokk. Omval av suppleanten Annika Almqvist, Mattisudden och suppleanten Jan Erik Hedlund, Jokkmokk.

§ 10
2006 års budget.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjorda budgetförslag i vilken också föreslås en utdelning till delägarna med 100.000:- kronor.

En enhällig stämma beslutar att fastställa 2006 års budget.

§ 11

Övriga frågor och delgivningar.

Förvaltaren informerar om att Nybyggesallmänningen har sålt 2 rotposter om 657 m³sk för totalt 203.011:- kronor eller 309:-/m³sk.
Då inga övriga frågor förekom avslutar ordförande stämman och tackar för visat intresse.

Dag 2005 11 18

 

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Sten Eriksson
Ordförande

Thure Jönsson

Marie Louise Öhlund