JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA

PROTOKOLL

Dag: 2004 11 19
Tid: kl. 17.00
Plats: Allmänningskontoret, Jokkmokk

 

Styrelseordförande Roger Kvickström öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.

Med anledning av att nybyggesallmänningsdelägaren Carl Axel Mickelsson gått bort hedrade stämman honom med en tyst minut.

§ 1
Utlysning av stämma.

Ordförande konstaterar genom en fråga att stämman är behörigen utlyst.

§ 2
Justeringsmän.

Till justeringsmän för dagens protokoll väljes Thure Jönsson och Sten Eriksson.

§ 3
Ang. röstlängden.

Stämman beslutar godkänna röstlängden i befintligt skick.

§ 4
Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämma intill nästa höststämma.

Kurt Lennart Mickelsson föreslår nyval av Henry Hedman som ordförande i allmänningsstämman intill nästa höststämma 2005.
Stämman beslutar i enlighet med Mickelssons förslag varefter Henry Hedman övertar klubban och tackar för förtroendet.
Roger Kvickström föreslår omval av Sten Eriksson som vice ordförande i allmännings-stämman intill nästa höststämma 2005.
Stämman beslutar i enlighet med Kvickströms förslag.

§ 5
Ang. annonsering.

Allmänningsstämman beslutar att utannonsering av stämmorna skall ske i Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

§ 6.
Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna för år 2005.

Stämman beslutar om följande arvoden och traktamenten för år 2005.
Årsarvode till ordförande 1.000:- kronor.
Årsarvode till stämmans ordförande 500:- kronor (två stämmor).
Årsarvode till var och en av stämman valda revisorer, 500:- kronor.
Nattraktamente, 85:- kronor (eller kostnaden för ett hotellrum enligt faktura).
Dagarvode för styrelseledamöter, 786:- kronor.

§ 7
Motion ang. utarrendering av mark för jakt i Vuollerim.

Carl Axel Mickelsson och Torgny Mickelsson yrkar ånyo i en motion om att de inköpta skiftena inom Vuollerims skifteslag skall sammanläggas med de utarrenderade nybyggesallmänningsskiften och block som arrenderas av högsbjudande inom delägar-kretsen. De fyra ursprungliga skiftena om 1.138 ha utarrenderas fortfarande till högst-bjudande inom delägarkretsen enligt höststämmobeslut 2001 11 06, § 9.
Styrelsen har behandlat ärendet och beslutar föreslår stämman att man avslår motionen ifråga.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8
Val av två revisorer och suppleanter för år 2005.

Till ordinarie revisorer omvaldes Elsa Holmström, Kuouka och Karin Hövenmark, Jokkmokk. Omval av suppleanten Annika Almqvist, Mattisudden och nyval av suppleanten Jan Erik Hedlund, Jokkmokk.

§ 9
2005 års budget.

Allmänningsförvaltaren lämnar en kort redogörelse för uppgjorda budgetförslag i vilken också föreslås en utdelning till delägarna med 150.000:- kronor.

En enhällig stämma beslutar att fastställa 2005 års budget.

§ 10
Avslutning.

Då inga övriga frågor förekom tackade stämmoordförande Henry Hedman delägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Dag 2004 11 19

 

Sture Engfors
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman
Ordförande

Thure Jönsson

Sten Eriksson