Jokkmokks Nybyggesallmänning

 

ALLMÄNNINGSSTÄMMA

Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie höststämma på ALLMÄNNINGSKONTORET i Jokkmokk,
måndagen den 20 november 2017 kl. 18.00 för beslut i följande ärenden:

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Val av ordförande och vice ordförande i allmänningsstämman för tiden intill nästa höststämma
  5. Beslut om i vilken eller vilka tidningar kungörelse om allmänningsstämma skall införas
  6. Beslut om ersättning till allmänningsstyrelsens ledamöter och de av delägarna valda revisorerna
  7. Styrelsens budgetförslag för 2018
  8. Val av två styrelseledamöter och suppleanter för perioden 2018-2021
  9.  Val av 2 revisorer och suppleanter för 2018
  10. Övriga frågor och delgivningar

 

 

————————————————————————————————–

Jokkmokks Nybyggesallmänning bildades 1918 vid en särskild avvittring av odisponerade kronoöverloppsmarker för de nybyggen som tillkommit efter den stora avvittringen i slutet av 1800-talet och som låg till grund för Jokkmokks Sockenallmänning.
Vid denna särskilda avvittring tillkom också extra mark för att nybyggena även skulle kunna bli delägare i Jokkmokks Sockenallmänning. Nybyggesallmänningens verksamhet regleras genom en särskild allmänningslag samt ett upprättat reglemente.

Allmänningsstämmor hålls två ggr/år. Vårstämman hålls vanligtvis i slutet av maj, och höststämman hålls i slutet av november varje år.

Nybyggesallmänningens areal är 1643 ha varav produktiv skogsmark är 1382 ha, med ett virkesförråd om ~ 175 000 m3sk.

Antalet delägarfastigheter är 43 st.

 


 


 

PROTOKOLL FRÅN NYBYGGESALLMÄNNINGENS STÄMMOR

2004

Höststämman 2004-11-19
2005
Vårstämman 2005-05-26
Höststämman 2005-11-18
2006
Vårstämman 2006-06-07
Höststämman 2006-11-17
2007
Vårstämman 2007-05-31
Höststämman 2007-11-17
2008
Vårstämman 2008-06-02
Höststämman 2008-11-26
2009
Vårstämman 2009-06-02
Höststämman 2009-11-23
2010
Vårstämman 2010-06-02
Höststämman 2010-11-24
2011
Vårstämman 2011-05-25
Höststämman 2011-11-29
2012
Vårstämman 2012-05-22
Höststämman 2012-11-22
2013
Vårstämman 2013-05-21
Höststämman 2013-11-26
2014
Vårstämman 2014-05-15
Höststämman 2014-11-26
 2015
Vårstämman 2015-05-21
Höststämman 2015-11-24
2016
Vårstämman 2016-05-17
Höststämman 2016-11-24
2017
Vårstämman 2017-05-18