Jokkmokks Nybyggesallmänning bildades 1918 vid en särskild avvittring av odisponerade kronoöverloppsmarker för de nybyggen som tillkommit efter den stora avvittringen i slutet av 1800-talet och som låg till grund för Jokkmokks Sockenallmänning. Vid denna särskilda avvittring tillkom också extra mark för att nybyggena även skulle kunna bli delägare i Jokkmokks Sockenallmänning. Nybyggesallmänningens verksamhet regleras genom en särskild allmänningslag samt ett upprättat reglemente.

Allmänningsstämmor hålls två ggr/år. Vårstämman hålls vanligtvis i slutet av maj, och höststämman hålls i slutet av november varje år.

Nybyggesallmänningens areal är 1643 ha varav produktiv skogsmark är 1382 ha, med ett virkesförråd om ~ 175 000 m3sk.

Antalet delägarfastigheter är 43 st.

 


 

 


 

PROTOKOLL FRÅN NYBYGGESALLMÄNNINGENS STÄMMOR