BESTÄMMELSER FÖR JAKTEN PÅ ALLMÄNNINGSSKOGEN I JOKKMOKK

JAKTÅRET 2020-2021

 

§ 1 Allmänningsdelägare, som innehar vapenlicens, statligt jaktkort samt fullgjort gällande skjutprov, kan enligt nedanstående bestämmelser lösa jaktkort på Allmänningsskogen. De jägare som jagar där naturreservat ingår skall skjuta Jägareförbundets skjutprov i brons, eller motsvarande, för att uppfylla kraven för godkänt skjutprov. Jaktledaren ansvarar för att alla jägare har utfört godkända jaktprov och innehar alla erforderliga handlingar för att få jaga.

§ 2 Överlåtelse av jakträtt i sin helhet får göras av allmänningsdelägare, som är berättigad till jakt, för ett år i sänder, till make/maka, sambo, barn, barnbarn, måg, sonhustru samt till broder, syster, svåger, svägerska,föräldrar och syskonbarn. (Blanketter erhålles på allmänningskontoret). Delägare som överlåtit sin jakträtt, har därmed avsagt sig jakträtten och kan ej ta emot någon ny överlåtelse.  Allmänningsdelägare som ertappats med eller ställts under åtal för olaga eller  olovlig jakt på allmänningens mark får icke överlåta sin jakträtt.

§ 3 Jaktåret omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni påföljande år.

§ 4 Jaktkortets omfattning avseende område, djurslag m.m. bestämmes med hänsyn  till vilttillgång och övriga förhållanden av allmänningsstyrelsen, som jämväl äger besluta om eventuell inskränkning av lagstadgade jakttider i de fall som ur jaktvårdssynpunkt anses erforderligt.  Jaktområdet utgöres f.n. av Allmänningens block 1 – 28 och inköpta hemman som  ej ingår i viltvårdsområde.

§ 5 Småviltkort som berättigar till jakt utfärdas endast för ett år i taget och kan  lösas av följande, som har fyllt 18 år.
a) Allmänningsdelägare (betr. sterbhus dock endast en av sterbhusdelägarna).
b) En styrelseledamot eller en ordinarie tjänsteman i bolag, som har delaktighet i  allmänningsskogen.
c) Allmänningens personal, som varit anställda minst fyra månader oavbruten tid.
d) Allmänningsdelägaren eller den med överlåten jakträtt som löst jaktkort för  småvilt, får lösa ett gästjaktkort för småvilt per dag.
e) Maka/make, sambo, barn, barnbarn, måg, sonhustru samt till broder, syster, svåger, svägerska eller föräldrar till jakträttsinnehavaren (delägaren eller den med överlåten jakträtt), skall ha rätt att lösa ett årskort för småvilt, oavsett mantalsskrivningsort.
f) Så kallad uppsynsjakt är tillåten, under förutsättning att den övervakande  handledaren har alla erforderliga tillstånd.
g) Efter därom gjord ansökan kan allmänningsstyrelsen även utfärda småviltkort  till veterinär och fiskevårdskonsulent, med bostadsort och tjänstgöringsområde inom Jokkmokks kommun.

§ 6 a) Älg- och björnkort utfärdas för ett år i taget endast till allmänningsdelägare  och allmänningens fast anställda personal, som även innehar småviltkort och  fyllt 18 år. Allmänningsdelägare eller den med överlåten jakträtt som ej jagar  älg på allmänningen har rätt att lösa björnkort under förutsättning att  vederbörande också löst småviltkort.
b) Delägare eller den med överlåten jakträtt, som löst storviltskort får lösa  dygnskort för älg och björn, till maka/make, sambo, barn, barnbarn, måg, sonhustru samt till broder, syster, svåger, svägerska och föräldrar för att jaga  tillsammans med jakträttsinnehavaren om jaktlaget sanktionerar  detta.
c) Så kallad uppsynsjakt (jakt där minderårig jagar under övervakning av vuxen jägare) är tillåten, om jaktlaget sanktionerar detta och under förutsättning att den övervakande handledaren har alla erforderliga tillstånd.
d) Jaktledare får utnyttja möjligheten att låna jägare med älghund från annat jaktlag inom allmänningen.

§ 7 Fällavgiften skall inbetalas senast fjärde dagen efter jakttidens slut till allmänningskontoret.  Uppgift om fällt djurs ungefärliga ålder, antal taggar för tjur och slaktplatsens belägenhet skall omgående (senast dagen efter viltet fällts) lämnas till allmänningskontoret.

§ 8 Jaktkort skall lösas på allmänningskontoret. Nämnda kort är personligt och får icke överlåtas.

§ 9 Är Allmänningsskog eller del därav, av sådan storlek och beskaffenhet att densamma ej kan anses medgiva tillfredställande vård av viltbeståndet, må allmänningsstyrelsen kunna besluta om fridlysning av området från jakt å visst eller vissa djurslag.

§ 10 Ifrågasättes bildandet av viltvårdsområde och anslutning av del eller delar av allmänningsskog till sådant område, ankommer det på allmänningsstyrelsen att besluta om vilka delar av Allmänningsskogen, som skall ingå i viltvårdsområde samt om villkoren för desamma.

§ 11 Ifråga om olovlig och olaga jakt på allmänningen gäller vad i lag och författning finnes stadgat.

§ 12 Jagande är skyldig att vid anfordran av allmänningens bevakande personal eller polisman uppvisa gällande jaktkort för allmänningens marker.

Jokkmokk 2015-11-21

JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
Styrelsen