landshovdingAllmänningarna i Norrbotten tillkom för drygt 100 år sedan i samband med avvittringen som skulle gynna uppodlingen och kolonisationen i inlandet. ”Avvittringen” – ett sorts laga skifte där skogsmarken uppdelades mellan staten och enskilda. Man bestämde först hur stort skogsanslaget till böndernas hemman skulle bli, och på landshövding H A Widmarks inrådan beslöt bönderna att, genom att avstå 25 % av det tilldelade skogsanslaget, bilda Sockenallmänningar.

Jokkmokks Allmänning bildades 27 november 1886 vid jordägarsammanträde i Jokkmokk under Widmarks ordförandeskap. Beslutet fastställdes genom kungligt brev den 5 april 1889, vilket också anses som ”födelsedatum”. I beslutet utlades allmänningen i Jokkmokks i 18 skiften och bestod enligt nedanstående av :

Duglig skogsmark: 38 870,29 ha
Impediment: 29 890,00 ha
Summa:  68 760,29 ha

Det var alltså på landshövding Widmarks tillskyndan som de norrbottniska sockenallmänningarna tillkom genom att ¼ av hemmanens skogsanslag avsattes till gemensamma allmänningar. Detta betyder, att ägaren till ett hemman inom socknen, som har ”i mantal satt jord” är allmänningsdelägare. Bakgrunden till Widmarks avvittringspolitik var att finna i sågverksindustrins våldamma expansion just vid denna tid. Hans tanke var att genom allmänningar skapa fonder till böndernas enskilda och gemensamma bästa. Detta blev en hämmande faktor för skogsbolagen i deras strävanden att försäkra sig om framtida råvarubaser i lappmarkens orörda skogstillgångar för virkesindustriernas försörjning.

Allmänningarnas verksamhet regleras genom en särskild allmänningslag (SFS 1952:167) samt ett för varje allmänning upprättat reglemente.

Allmänningen har genom tiderna stöttat kommunen och dess invånare på olika sätt. Vid sekelskiftet gick avkastningen till stor del in i kommunens drift som t ex prästerskapets avlöning, uppförande av tingshus och kronohäkte samt läkarbostad och apotek. Efter bildande av egen förvaltning 1922 började större del gå till delägarna i form av bidrag till jordbruket och elektrifiering m m.

Idag uppgår Allmänningen till c:a 82 000 ha, varav c:a 65 000 ha produktiv skogsmark. Årligen utbetalas 5,5 – 6,0 miljoner kronor till delägarna och för delägare och kommuninnevånare intressanta bygdeprojekt. Hur pengarna fördelas kan ni se i ersättningsnormerna.

Allmänningsstämmor hålls två ggr/år. Vårstämman hålls vanligtvis i slutet av maj, och höststämman hålls alltid näst sista lördagen i november varje år.