BESTÄMMELSER gällande vid försäljning av rotposter från allmänningsskogarna i Norrbotten år 2016

 

Rotposterna 2016 kommer att utbjudas genom infordrande av skriftliga anbud eller underhand. Anbud infordras av varje allmänning för sig.

 A.         ORDNING FÖR INGIVANDE AV SKRIFTLIGA ANBUD.

 Anbudet skall vara skriftligt och försett med i annons angiven påskrift samt ha inkommit till säljaren (angiven Allmänningsstyrelse) inom föreskriven tid.
Anbudet skall vara fixerat till sin storlek, s.k. överbud upptas icke till prövning.

Anbud skall angivas på varje i stämplingslängden upptagen post för sig med visst pris per träd. Alternativt totalsumma/post. Typ av bud framgår av respektive
Allmännings anbudsunderlag.

Erforderlig tid för prövning av anbud och säkerhet förbehålles och är anbudsgivare under denna tid bunden av sitt anbud.

Fri prövningsrätt förbehålles.

B.         FÖRSÄLJNINGSVILLKOR.

 1. Varje virkespost säljes i befintligt skick utan att säljaren påtager sig ansvaret för inträffade förändringar efter stämplingen i form av avtorkning, vindfällning o dyl. och utan förbindelse för kvalitet eller för verkligt kubikinnehåll, enär i försäljningslängd angiven kubikmassa, som avser trädens hela stamvolym med toppar och bark, är beräknad. Arealuppgifter har uträknats med ledning av vid stämplingen upprättade kartskisser. På begäran utlämnas dessa till spekulanter. Säljaren svarar ej för arealernas exakthet.
 1. Överlåtelse av inköpt virkespost får ske endast efter skriftlig framställning och vederbörande allmänningsstyrelses medgivande härtill.
 1. Köparen ansvarar själv för bevakning av inköpt virke.
 1. Betalning skall erläggas kontant inom 30 dagar.
  Framställer köparen önskemål om leveranskredit kan sådan efter Allmänningens prövning lämnas med högst 75 % av köpeskillingen och i högst 270 dagar. Krediten skall säkerställas av bankgaranti som omfattar kreditbeloppet jämte mervärdesskatt och ränta intill betalningsdagen. Varje Allmänning beslutar om räntefot och säkerhet.
  I garantin skall en månads bevakningstid vara inskriven.
  Garantin återställes till köparen, sedan med köpet förbundna villkor fullgjorts.
 1. Finner försäljningsförrättaren, att erbjudet pris bör antas men anledning till anmärkning mot säkerhet finns, äger han rätt påfordra komplettering eller förstärkning av dessa handlingar ävensom förkasta bud, om påfordrad åtgärd icke verkställs. Budgivare är bunden vid sitt bud intill dess nämnda förhållanden hunnit slutgiltigt ordnas och avgöras.
  Virke från inköpt post får icke avverkas, förrän posten betalats i sin helhet eller garanti avlämnats.
 1. Köpeskilling skall inbetalas till vederbörande allmänningsförvaltning på så sätt styrelsen bestämmer.
 2. Rotposter ostämplat Nettopriser enligt anbud och bruttokvantitet inmätt virke. Skördar listor skall inlämnas, skiljer inmätt och skördarvolym skall justering ske.

 C.       AVVERKNINGSBESTÄMMELSER.

 1. 1.   Avverkningstrakt är såväl det utsynade området som de delar av vederbörande allmänningsmark och skog, som berörs av avverkning och utforsling av aktuell post. Alla till en post hörande utsynade träd skall upparbetas och avforslas. Väg-, ifällnings- och vindfällda träd inom avverkningstrakten ävensom träd, som på annat sätt skadats eller måste utfällas för kojplats och virkesupplag, är köparen skyldig att inlösa till ett pris och på tid, som av förvaltningen bestämmes. Dylika träd skall utmärkas på sätt som föreskrivs av allmänningsförvaltningen. Uppgift om outsynade träd, som avverkas, skall lämnas utan anmaning till säljaren.
 2. Försäljningen avser endast stamved. Överenskommelse om ev. tillvaratagande av stubbar, grot eller annat virkesavfall skall ske med resp. allmänningsförvaltning.
  Kott får ej plockas utan allmänningsförvaltningens tillstånd.
 3. Fällning, tillredning och utkörning av inköpta, utsynade träd skall ske på sådant sätt att minsta möjliga skadegörelse sker på ostämplad skog samt på plantor och mark enligt gällande skogsvårdslag. All fällning skall ske till normal stubbhöjd. Vid fall av onormala markskador skall vederbörande allmänningsförvaltning kontaktas omgående.

Gallringar avverkas maskinellt med gallringsskördare eller motormanuellt och med mist det sticksvägsavstånd som anges för respektive post. Egenuppföljning inlämnas med uppgifter om kvarstående skog , grundyta, medeldiameter och medelhöjd (per trädslag och avdelning) samt om möjligt gps filer på stickvägsnät.

Virkesupplag får icke anordnas på med plantskog bevuxna områden. För skador uppkomna genom ovarsamhet äger allmänningsförvaltningen uttaga skadestånd.

För skador uppkomna genom uppenbar vårdslöshet uttages ersättning, som svarar mot de uppkomna skadorna.

 1. Traktor- och basvägar, upplags- och kojplatser får anläggas endast i samråd med allmänningsförvaltningen. Om i stämplingslängd är angivet, att post är belägen intill eller på visst avstånd från bilväg, innebär detta ingen utfästelse, att bilvägen på allmänningens bekostnad kommer att hållas plogad för postens avforsling på vägen. Eventuella trafikavgifter på andra enskilda vägar än allmänningens erlägges av köparen.
 1. Virkesforsling på allmänningens enskilda skogsbilvägar samt på vägsamfälligheter, vari allmänningen har del, är under tjällossning eller eljest under för deras bestånd otjänliga förhållanden förbjudet. Ev. skador som förorsakas av köparen eller hans folk, skall åtgärdas av köparen till ursprungligt skick.
  Upplag av virke får icke förekomma på allmänningens enskilda vägar, vändplatser, mötesplatser.
  Förseelse mot detta medför att virket av allmänningsförvaltningen flyttas på köparens bekostnad. Skogsmaskiner med band får ej annat än i undantagsfall köras efter skogsbilväg och i vägslänt på ofrusen mark.
 1. Det från köpt virkespost avverkade virket skall vara avforslat från skogen och avläggen senast 1 juli 2017 därest ej annan överenskommelse i varje särskilt fall träffas med vederbörande allmänningsförvaltning. Förlängd avforslingstid medgives dock ej för avverkat tallvirke.

Därest icke i annan ordning föreskrifter meddelas kan dock köpare, såvida giltiga skäl föreligger erhålla

dels      ett års avgiftsfritt anstånd med avverkningen efter skriftlig begäran därom hos allmänningsförvaltningen före 1 juni 2017. Till framställningen skall bifogas uppgift om planerad avverkningstidpunkt.

dels      och ytterligare avverkningsanstånd för ett år efter skriftlig ansökan därom hos allmänningsstyrelsen före den 1 juni det år tidigare avverkningsanstånd utgår, men allenast mot en avgäld av 30 kronor per skogskubikmeter anstånds-berättigat virke, dock lägst 10.000 kronor per post. Om synnerliga skäl föreligger, kan allmänningsstyrelse i undantagsfall bevilja ännu ett års anstånd mot avsevärt höjd avgäld. Den anståndsberättigade virkesvolymen uppskattas approximativt i tiondelar av postens ursprungliga virkesvolym. Vad ovan sagts beträffande avforsling av avverkat virke före 1 juli gäller givetvis också virke, som avverkas under de år anstånd med avverkning beviljats.

Beviljat anstånd med avverkningen omfattar endast skog på rot, under det att avfall, som vid den ursprungliga avverkningstidens utgång kvarligger i icke upparbetat skick, återfaller till allmänningsskogen.

Om köparen icke erhåller anstånd eller försummar något av vad i denna punkt föreskrives, har han förlorat sin rätt till kvarstående träd och avverkat virke.

 1. Köparen ansvarar för uppstädning av de koj- och maskinuppställningsplatser, som utnyttjas inom avverkningstrakten. Köparen ansvarar för att miljöförstöring med olja, plåt, plast, papper eller annat avfall i samband med avverkningen inte sker (naturvårdslagen § 23). Vid personalbodar, rastkojor och förläggningar skall uppsamlingskärl för avfall finnas.
 1. Inägor, slåtterängar, betesvallar, rågångar, upphuggna linjer, hägnader, vägar och stigar, diken och bäckar samt områden utanför järnvägsmark på kortare avstånd än 30 meter från järnvägsspår få icke utan särskilt tvingande skäl överfällas eller beläggas med avverkningsavfall. Där icke allmänningsförvaltningen beordrar omedelbara åtgärders vidtagande, skall ovillkorligen allt dylikt avfall före den 15 maj eller i varje fall så snart barmark inträffat, vara undanskaffat och skadade hägnader lagade, vid äventyr att arbetet eljest verkställes på köparens bekostnad. Om skada på inägor eller dylikt uppkommer har vederbörande virkesköpare att ersätta skadan.
  Upparbetat virke eller annat brännbart löst gods får under barmarkstid icke finnas upplagt på allmänningens mark utanför järnvägsområde på kortare avstånd från järnvägsspår än 30 meter. Har så ändock skett är köparen ansvarig för all den skada, som därigenom kan uppkomma vid av järnvägsdrift orsakad skogseld.
 1. Köparen är skyldig ställa sig till efterrättelse jämväl de anvisningar rörande virkets avverkning och avforsling, som vederbörande allmänningsförvaltning i vissa fall lämnat i de kungjorda stämplingslängderna eller på annat sätt, ävensom i god tid hos allmänningsförvaltningen anmäla, när avverkningen av det inköpta virket skall påbörjas.

Anmälan skall normalt lämnas senast 1½ månad före avverkningens igångsättande. Beträffande avverkningar inom områden där enligt länskungörelse anmälan skall delges länsstyrelsen skall dock anmälan göras senast 2½ månad före avverkningens början. Uppgift om namn och adress på den person, vilken såsom arbetsledare för köparens räkning ombesörjer virkets avverkning och utdrivning lämnas vid samma tillfälle som anmälan om avverkning göres.    

Norrbottens allmänningars förbund