Så länge människan har brukat och använt jorden har olika intressen stått i relation till varandra. Jokkmokks Allmänning bildades till följd av en sådan intressekonflikt. Allmänningen blev den tidens gemensamma röst för de enskilda individerna mot en stor industriell exploatering. Idag har vi en omvänd relation jämfört med 1800-talets sågverksindustri, idag vill staten bevara stor del av våra skogar till förmån för den biologiska mångfalden

Se vår film om de aktuella utmaningar som Jokkmokks Allmänning står inför i form av reservatsbildningar och markanvändning.

You May Also Like